Nu är ur­spå­ra­de vag­nar in­te läng­re i vägen

Hallands Nyheter - - Varberg - Ma­til­da.carlstrom@hn.se

Ef­ter tre dygn i diket kun­de de ur­spå­ra­de vag­nar­na i Varberg lyf­tas nat­ten till fre­dag.

Det var nat­ten till tis­dag som tåg­vag­nar­na med lut spå­ra­de ur vid Get­terö­bron i Varberg. In­nan de kun­de lyf­tas un­der nat­ten till fre­dag töm­des de på det frä­tan­de in­ne­hål­let ge­nom hål på si­dan.

Vag­nar­na står nu på den pro­vi­so­ris­ka grus­pla­nen vid si­dan av spåret.

– Det har gått rik­tigt bra nu det sista dyg­net. Nu är vag­nar­na bor­ta från spåret, sä­ger An­ders Edlund, pro­jekt­le­da­re på Tra­fik­ver­ket.

När vag­nar­na kan tän­kas bär­gas bort från plat­sen är oklart, men de är åt­minsto­ne in­te i vägen för ar­be­tet läng­re. Upp­gif­ter nu gör gäl­lan­de att tåg­tra­fi­ken in­te kom­mer fly­ta på för­rän tors­dag, vad är det som drö­jer?

– Den kri­tis­ka punk­ten nu är den här spår­väx­eln som vi be­hö­ver få hit. Den byggs i Öre­bro, och vi får den in­te för­rän på ons­dag mor­gon. Nu i hel­gen ska vi gö­ra fär­digt all­ting, så att det ba­ra är

”Den kri­tis­ka punk­ten nu är den här spår­väx­eln som vi be­hö­ver få hit”

AN­DERS EDLUND pro­jekt­le­da­re, Tra­fik­ver­ket

att den läg­ga dit den då. Vad gör ni fram till dess?

– Ri­ver spår och byg­ger nytt. Det är även en del kab­lar som är för­stör­da och som ska skar­vas.

MA­TIL­DA CARLSTRÖM

Bild: AN­NI­KA KARLBOM

URSPÅRAT. Nu lig­ger vag­nar­na på en pro­vi­so­risk plan vid si­dan av räl­sen och är in­te läng­re i vägen för ar­be­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.