Rå­na­re slog till mot bu­tik – kom över mind­re sum­ma

Hallands Nyheter - - Nyheter - JAN BERGMAN 010-471 51 16 jb@hn.se

Ett om­rå­de kring kas­sor­na var av­spär­rat för po­li­sens tek­nis­ka un­der­sök­ning på Coop i Hyltebruk i går, da­gen ef­ter rå­net. Rå­nar­na kom över en mind­re sum­ma peng­ar.

– Det finns ing­en miss­tänkt el­ler gri­pen men det har satts igång en brotts­plats­un­der­sök­ning och det finns gott om vitt­nen som ska för­hö­ras, sä­ger Pe­ter Ad­lers­son, po­li­sens pressta­les­man.

DEN ANSTÄLLDE MAN­NEN, 27 år, som blev miss­hand­lad av en av rå­nar­na med ett till­hyg­ge i an­sik­tet och fick åka am­bu­lans till sjuk­hu­set i Halm­stad mår ef­ter om­stän­dig­he­ter­na väl.

– Han mår gans­ka bra. En av rå­nar­na ha­de ska­dat ho­nom i hu­vu­det och han blöd­de en hel del, sä­ger Pe­ter Ad­lers­son.

– Vi har fått upp­gift om att till­hyg­get var ett ba­se­ball­trä. Det har ock­så in­led­nings­vis ta­lats om en ko­fot.

DET VAR KLOC­KAN 19.29 på tors­da­gen som po­li­sen fick larm om att det på­gick ett rån på Coop på St­or­ga­tan i Hyltebruk.

–De var maske­ra­de med sja­lar över an­sik­tet och fick med sig en sum­ma kon­tan­ter men det var ing­et stör­re be­lopp.

En­ligt vitt­nen var de två män­nen i 20-års­ål­dern.

– Nå­gon ha­de en hood­trö­ja och den and­re var på­tag­ligt smal, mörk­hå­rig och bar svart­vi­ta adi­das­byx­or. Det finns ing­en upp­gift om att de sa nå­got.

Män­nen för­svann i rikt­ning mot Skol­ga­tan.

I går för­mid­dag var ett stort om­rå­de runt kas­sor­na av­spär­rat av po­li­sens blå­vi­ta band me­dan po­lis­män ut­för­de en tek­nisk brotts­plats­un­der­sök­ning.

”De var maske­ra­de med sja­lar över an­sik­tet och fick med sig en sum­ma kon­tan­ter men det var ing­et stör­re be­lopp”

PE­TER AD­LERS­SON po­li­sens pressta­les­per­son

AFFÄREN KUN­DE DOCK hål­la öp­pet som van­ligt och kun­der­na kun­de an­vän­da en av de be­man­na­de kas­sor­na samt de tre snabb­kas­sor­na.

– Det är en trå­kig hän­del­se men vi han­te­rar den. Vi be­hö­ver häm­ta oss och jag må­nar om min per­so­nal, sä­ger Dan Ar­vids­son, vd på Coop.

Bild: JAN BERGMAN

AV­SPÄR­RAT. Fle­ra av kas­sor­na var till­fäl­ligt av­spär­ra­de i går för po­li­sens tek­nis­ka un­der­sök­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.