Lä­ka­ren: Bör dö­mas till vård

Hallands Nyheter - - Nyheter - SANDRA DIVINYI 010-471 50 10 re­dak­tio­nen@hn.se

Den så kal­la­de ”Ham­mar­kvin­nan” har er­känt att hon dö­da­de sin släk­ting från Kungsbacka ti­di­ga­re i år. Se­dan or­sa­ka­de hon tu­mult på E6. Nu har hon ge­nom­gått en rätts­psy­ki­a­trisk un­der­sök­ning och lä­kar­na gör be­döm­ning­en att hon bör dö­mas till rätts­psy­ki­a­trisk vård.

I slu­tet av ja­nu­a­ri hit­ta­des en 73årig kvin­na död i sitt hem i ett om­rå­de i Kungsbacka. Kvin­nan ha­de le­gat död i fle­ra da­gar och miss­tan­kar­na rik­ta­des mot en kvin­na som om­hän­der­ta­gits av po­lis någ­ra da­gar ti­di­ga­re.

KVIN­NAN HA­DE OR­SA­KAT tu­mult på E6 vid Kål­le­redsmo­tet ut­an­för Gö­te­borg ef­ter att ha kroc­kat med en an­nan bil och där­ef­ter ja­gat en per­son med en ham­ma­re i högs­ta hugg.

Po­li­sen kör­de kvin­nan till sjuk­hus där hon fick psy­ki­a­trisk vård.

Kvin­nans bil ha­de setts vid brotts­plat­sen i Kungsbacka. Dess­utom fanns en kopp­ling mel­lan Ham­mar­kvin­nan och mor­doff­ret – de var släkt.

Kvin­nan är nu häk­tad på san­no­li­ka skäl miss­tänkt för mord. Hon har er­känt att hon dö­da­de sin släk­ting.

– Men hon för­ne­kar att hon ska ha haft upp­såt att dö­da, sa Ce­ci­lia Bergsten vid po­li­sen i Hal­land.

”Har be­hov av psy­ki­a­trisk vård som är för­e­nad med fri­hets­be­rö­van­de och an­nat tvång”

ur den rätts­psy­ki­a­tris­ka un­der­sök­ning­en

HON HAR TI­DI­GA­RE ge­nom­gått en pa­ra­graf 7-un­der­sök­ning som är en li­ten sin­nes­un­der­sök­ning. Den vi­sa­de att det finns skäl att miss­tän­ka att kvin­nan led av en all­var­lig psy­kisk stör­ning vid gär­ning­en och även vid un­der­sök­ning­en.

Där­för be­slu­ta­des det att kvin­nan skul­le ge­nom­gå en stor rätts­psy­ki­a­trisk un­der­sök­ning. Nu har re­sul­ta­tet på den kom­mit, som Kungsbacka-pos­ten var först att skri­va om.

I den kon­sta­te­rar lä­ka­ren att kvin­nan ”be­gått den miss­tänk­ta gär­ning­en un­der på­ver­kan av en all­var­lig psy­kisk stör­ning” och att hon ”vid ti­den för un­der­sök­ning­en har en all­var­lig psy­kisk stör­ning”.

LÄ­KA­REN SKRI­VER ATT kvin­nan ”har be­hov av psy­ki­a­trisk vård som är för­e­nad med fri­hets­be­rö­van­de och an­nat tvång”, där­för an­ser lä­ka­ren att det finns ”me­di­cins­ka för­ut­sätt­ning­ar att över­läm­na hen­ne till rätts­psy­ki­a­trisk vård”.

Lä­ka­ren skri­ver ock­så att det finns en risk att hon, på grund av den psy­kis­ka stör­ning­en, kan åter­fal­la ”i brotts­lig­het av all­var­ligt slag”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.