Trots låg brand­risk - se upp i val­borg

Hallands Nyheter - - Nyheter - MA­RIA HJULSTRÖM ma­ria.hjulstrom@hn.se

Tänk på bra­sans pla­ce­ring och på att ha nå­got att släc­ka med i när­he­ten om du gör upp en val­borg­s­eld på sön­dag.

Just nu lig­ger brand­ris­ken i Hal­land på den lägs­ta ni­vån men det kan va­ra lömskt.

– Vår­so­len ger en ökad risk för brand. Om det dess­utom blå­ser tor­kar grä­set än­nu snab­ba­re, sä­ger Han­na Da­ni­els­son, in­for­ma­tör på rädd­nings­tjäns­ten.

FÖR ATT ELDA på egen mark be­hö­ver man in­te sö­ka till­stånd men man ska all­tid pla­ne­ra eld­ning­en väl.

Eld­ning sker all­tid på eget an­svar.

– Nu när det är vår och val­borg blir folk li­te sug­na på att gö­ra upp en bra­sa och då vill vi på­min­na al­la om att ta det li­te lugnt. Man ska tän­ka på att det all­tid finns en risk för sprid­ning, sä­ger Han­na Da­ni­els­son.

ETT BRA AV­STÅND från bygg­na­der är 25 me­ter och man ska även se till att ha nå­got att släc­ka med i när­he­ten.

– Det kan va­ra en vat­ten­kan­na, en räf­sa el­ler lik­nan­de. Det är ock­så bra att kol­la var­i­från det blå­ser, tip­sar Han­na Da­ni­els­son.

Hö­gar med ris, kvis­tar och löv som lig­ger i träd­går­den kan hy­sa in­ne­bo­en­de. Det är bra att ro­ta runt för att se om där finns igel­kot­tar, ka­ni­ner och små­fåg­lar in­nan man tän­der på.

RÄDD­NINGS­TJÄNS­TEN upp­ma­nar al­la som vill tän­da en bra sa att gå in på de­ras hem­si­da och kol­la brand­risk­pro­gno­sen el­ler i ap­pen Brand­risk ute.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.