Döms ef­ter döds­o­lyc­ka på E6:an

Hallands Nyheter - - Nyheter - PÄR LINDQVIST

Man­nen kör­de i över 120 kilo­me­ter i tim­men in i en last­bil på E6. Kol­li­sio­nen blev kraft­full och kam­ra­ten om­kom. Nu döms man­nen för vål­lan­de till an­nans död.

Det var i no­vem­ber 2015 som de tre vän­ner­na från Västsve­ri­ge på kväl­len läm­na­de Halm­stad för hem­färd igen. Fö­ra­ren, i 45-års­ål­dern, kör­de den lät­ta last­bi­len i hög fart på E6:an. I höjd med Staf­singe dund­ra­de for­do­net in i en last­bil.

MAN­NEN HAR I för­hör sagt att han upp­lev­de det som: ”en con­tai­ner plöts­ligt stod i vägen, mörk och ut­an be­lys­ning”. Kom­pi­sen i pas­sa­ge­rar­sä­tet av­led av kraft­ful­la kol­li­sio­nen.

Den and­ra kom­pi­sen, i bak­sä­tet, kla­ra­de sig med lind­ri­ga­re ska­dor. Han har i för­hör upp­gett att bå­de fö­ra­ren och kom­pi­sen i fram­sä­tet haft varsin mo­bil­te­le­fon i han­den un­der fär­den.

DEN AVLIDNES FRU har i för­hör ock­så upp­gett att man­nen ef­teråt be­rät­tat att han haft en mo­bil­te­le­fon i sin väns­ter­hand. Man­nen i 45-års­ål­dern har dock i ef­ter­hand ne­kat till att han hål­lit en mo­bil när han kör­de.

När det gäl­ler has­tig­he­ten så upp­ger man­nen att han ställt fart­hål­la­ren på 120 kilo­me­ter i tim­men. Ett vitt­ne har i en be­räk­ning upp­gett att for­do­net höll en has­tig­het på cir­ka 149 kilo­me­ter i tim­men. Även två yr­kes­chauf­fö­rer har vitt­nat om att den lät­ta­re last­bi­len höll en hög­re has­tig­het när den kör­de om de­ras last­bi­lar.

MAN­NEN UPP­GER ATT last­bi­len stod stil­la på mo­tor­vä­gen. Men fö­ra­ren sä­ger i för­hör att han höll en has­tig­het mel­lan 70-80 km/h när olyc­kan in­träf­fa­de.

Tings­rät­ten me­nar att man­nen i 45-års­ål­dern har brustit i sin upp­märk­sam­het framåt och va­rit oakt­sam i den grad som krävs för att fäl­las till an­svar för gär­ning­ar­na.

Han har: ”ta­git en med­ve­ten risk då han val­de att fram­fö­ra sitt for­don för fort på mo­tor­vä­gen med en mo­bil i han­den när det var mörkt”.

Man­nen döms för vål­lan­de till an­nans död, vål­lan­de till kropps­ska­da och vårds­lös­het i tra­fik. På­följ­den blir vill­kor­lig dom och dags­bö­ter på to­talt 7500 kro­nor.

”Ta­git en med­ve­ten risk då han val­de att fram­fö­ra sitt for­don för fort på mo­tor­vä­gen med en mo­bil i han­den när det var mörkt”

Ut­drag ur do­men

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.