Po­li­sen: Någ­ra få gör stor ska­da

SKADEGÖRELSE: SAT­SAR PÅ SAM­VER­KAN

Hallands Nyheter - - Falkenberg - ERIKA ARNADOTTIR 010-471 51 82 erika.arnadottir@hn.se

Po­li­sen tror sig ha bra koll på vil­ka som lig­ger bakom pro­ble­men med skadegörelse i Falkenberg den se­nas­te ti­den. – Det är en re­la­tivt li­ten klick som står för det­ta, sä­ger lo­kal­po­lis­om­rå­des­chef Chris­ter Bart­holds­son.

En­ligt po­li­sen är det ett och sam­ma ung­doms­gäng som or­sa­kar ska­de­gö­rel­sen mot sko­lor, för­sko­lor och bo­stä­der runt om i Falkenberg. Po­li­sen tror sig ha bra koll på vil­ka de är:

– Ja, det tror jag. Vi vet in­te ex­akt vem som gjort vad men vi vet vil­ka som in­går i ung­doms­gäng­et, sä­ger Chris­ter Bart­holds­son.

– Jag tror att om vi skul­le ringa in det här gäng­et skul­le vi kun­na hit­ta ett an­tal per­so­ner som va­rit med­ver­kat i bå­de det ena och det and­ra.

Men gör ni in­te nå­got för att kom­ma åt des­sa per­so­ner?

– Det som är gans­ka pro­ble­ma­tiskt är att det rör sig om min­derå­ri­ga, och det be­grän­sar vå­ra möj­lig­he­ter.

Kan ni gå via de­ras för­äld­rar?

– Det är svårt, för många av för­äld­rar­na får in­te vi nå­gon vi­da­re kon­takt med, sä­ger Chris­ter Bart­holds­son.

– Pro­ble­ma­ti­ken är stör­re och om­fat­tar in­te ba­ra po­li­sen. Det­ta är unga som in­te fun­kar i sko­lan och in­te nå­gon an­nan­stans hel­ler. Det blir det klas­sis­ka med att man drar runt och får fel fö­re­bil­der, sä­ger han.

FÖR ATT KOM­MA åt ska­de­gö­rel­sen sam­ver­kar po­li­sen med Fal­ken­bergs kom­mun. Ex­akt hur sam­ar­be­tet går till vill in­te Chris­ter Bart­holds­son gå in på.

– Det är så­dant djup i det här. Det är den klas­sis­ka bil­den som man ser på många and­ra stäl­len i Sve­ri­ge: det rör sig om ett om­rå­de med gans­ka hög ar­bets­lös­het, med många vux­na som in­te rik­tigt kom­mit in i sam­häl­let. Det åter­speglas på de­ras barn och då blir det fel från bör­jan med skol­gång som in­te fun­ge­rar och så vi­da­re, sä­ger Chris­ter Bart­holds­son och tilläg­ger:

– Jag tror in­te att vi kom­mer åt det här pro­ble­met via lag­fö­ring ut­an det är be­tyd­ligt stör­re än så.

Fle­ra sko­lor och för­sko­lor i Falkenberg har ut­satts för skadegörelse, och värst har det sla­git mot Skogs­torps­sko­lan.

I DAGSLÄGET HAR kom­mu­nen satt in fler väk­ta­re och po­li­sen rör sig i om­rå­det. Nu finns det pla­ner på att sät­ta upp ka­me­ror runt sko­lan.

– Vi har up­pen­bar­li­gen in­te haft nå­gon fram­gång hit­tills. Det krävs nå­got an­nat. Vi ska ta en di­a­log med kom­mu­nen. Po­li­sen har rätt att fat­ta ett be­slut om ka­me­raö­ver­vak­ning men det är en kost­nads­frå­ga för kom­mu­nen, sä­ger Chris­ter Bart­holds­son.

ÄVEN PÅ SLO­A­LYC­KAN gör po­li­sen sär­skil­da sats­ning­ar, med ex­tra per­so­nal som cir­ku­le­rar.

– Vi för­sö­ker hit­ta al­la in­gång­ar som finns. Vi går på tips, på iakt­ta­gel­ser, på al­la lag­stift­ning­ar vi kan hit­ta som kan gö­ra att vi kan kom­ma åt des­sa per­so­ner, sä­ger Chris­ter Bart­holds­son.

–Vi äg­na­de ett helt kvälls­pass åt ett om­rå­de och när vi läm­na­de gick det 15 mi­nu­ter se­dan kas­ta­des en gat­sten in ge­nom en ru­ta. Vi kan in­te ha per­so­nal där 24 tim­mar om dyg­net.

En­ligt Chris­ter Bart­holds­son är det svårt för po­li­sen att ut­re­da skadegörelse.

– Det är väl­digt säl­lan vi får nå­gon tek­nisk be­vis­ning i så­da­na ären­den, sä­ger han.

– Det är en li­ten klick som kan gö­ra väl­digt stor ska­da. Det är trå­kigt när vis­sa om­rå­den svart­må­las på grund av så­da­na här gäng, sä­ger Chris­ter Bart­holds­son.

Han jäm­för med hur det var på Fal­ka­gård för någ­ra år se­dan. Om­rå­det ha­de väl­digt då­ligt ryk­te men ef­ter po­li­sens in­sat­ser har det bli­vit lug­na­re.

– Det är in­te om­rå­det som är fel, det är vis­sa av män­ni­skor­na som bor där som ska­par pro­blem.

Bild: AN­NA OSCARSON/ARKIV

POLISOMRÅDESCHEF. Chris­ter Bart­holds­son på Fal­ken­bergs­po­li­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.