Fa­milj väcks­av kros­sa­de ru­tor

Hallands Nyheter - - Falkenberg - Pet­ter Tare­ni­us 010-471 52 46 ∙ pet­ter.tare­ni­us@hn.se

El­va kros­sa­de ru­tor, punk­te­ra­de barn­cyk­lar och ra­ke­ter som skju­tits mot bal­kong­en. Tra­kas­se­ri­er­na mot en fa­milj på Slo­a­lyc­kan har på­gått i snart ett år.

När fa­mil­jen Wallqvist ifjol flyt­ta­de till en lä­gen­het på Slo­a­lyc­kan triv­des de bra till en bör­jan. Men det kom snart att änd­ra sig. Ef­ter två må­na­der star­ta­de kon­flik­ter som ur­ar­tat i re­na tra­kas­se­ri­er. De har hål­lit i sig se­dan dess.

Den tjoc­ka bun­ten av an­mäl­ning­ar som fa­mil­jen har gjort till po­li­sen teck­nar en bild av en fa­milj med två barn i skol­ål­dern som lärt sig att le­va i skräck.

–Bar­nen är såklart räd­da. När släng­er de in en brand­bomb, frå­gar sig Ste­fan Wallqvist.

HAN DRAR BORT gar­di­ner­na som i prin­cip all­tid häng­er för fönst­ren nu­me­ra. På ru­tor­na till lä­gen­he­tens samt­li­ga föns­ter sit­ter pro­vi­so­ris­ka lag­ning­ar. Att la­ga ru­tor­na per­ma­nent har vi­sat sig va­ra ogjort. Fa­mil­jen har lö­pan­de po­li­san­mält vad de rå­kat ut för, be­rät­tar Ste­fan Wallqvist. De se­nas­te nio må­na­der­na har fa­mil­jen räk­nat till el­va kros­sa­de ru­tor.

– Det hän­der i stort någon­ting var­je natt nå­gon gång mel­lan kloc­kan åt­ta och mid­natt, sä­ger Ste­fan Wallqvist.

SJÄLV HAR Ste­fan Wallqvist en egen om te­o­ri var­för han och hans fa­milj sys­te­ma­tiskt at­tac­ke­ras av som han upp­le­ver det ”oli­ka ung­do­mar i om­rå­det”.

– Jag går upp kloc­kan fem var­je mor­gon för att hin­na med tå­get till Gö­te­borg där jag job­bar. Är det tjo och tjim i sva­len el­ler om nå­gon åker mo­ped ut­an­för på nat­ten så har jag sagt till. De har nog upp­levt mig som en gnäl­lig gran­ne, sä­ger han.

Ute på går­den möts man av en del­vis an­nan bild. Ett an­tal ung­do­mar som HN pra­tar med kän­ner väl till vad fa­mil­jen ut­sätts för.

– Jag tyc­ker in­te synd om ho­nom men jag tyc­ker synd om hans barn. Men vi har ing­et med det att gö­ra, sä­ger en kil­le i 20-års­ål­dern.

Kom­pis­gäng­et me­nar att fa­mil­jen drab­bas av po­li­tis­ka skäl.

– Gil­lar man in­te in­vand­ra­re kanske man in­te ska bo här, sä­ger en an­nan av de unga män­nen och vi­sar in­lägg på Fa­ce­book där Ste­fan Wallqvist ut­tryc­ker stöd för Sve­ri­ge­de-

mo­kra­ter­na och kal­lar de per­so­ner som sku­rit sön­der bar­nens cykeldäck för ”ka­mel­ryt­ta­re”.

SJÄLV FÖR­NE­KAR HAN be­stämt att han skul­le va­ra ra­sist och ham­nar snabbt i en het­sig dis­kus­sion med ung­do­mar­na på går­den.

– Jag har kol­le­gor från he­la värl­den och en kom­pis som är från Bag­dad. Jag är in­te ra­sist, sä­ger han.

Slo­a­lyc­kan är se­dan en tid ett av po­li­sens sär­skilt pri­o­ri­te­ra­de om­rå­den. Kom­mun­po­lis An­ne­li Svensson kän­ner väl till tra­kas­se­ri­er­na.

– Oav­sett vad man tyc­ker sig ha för an­led­ning till att ta till sten­kast­ning, klot­ter el­ler ra­ke­ter så in­ne­bär det att man lyf­ter det till en helt an­nan ni­vå i vårt rätts­sy­stem, sä­ger hon.

Hon me­nar att si­tu­a­tio­nen är kom­plex och att hän­del­ser­na i re­gel är svå­ra att ut­re­da. Po­li­sen har även för­sökt att med­la ut­an stör­re fram­gång. Ett stort pro­blem är att po­li­sen in­te vet ex­akt vil­ka som lig­ger bakom just de här till­ta­gen.

– Of­tast finns det inga be­ar­bet­nings­ba­ra spår och då får vi läg­ga ner ären­det i vän­tan på nya upp­gif­ter. Men det brotts­före­byg­gan­de ar­be­tet är vik­tigt för att kom­ma åt själ­va grund­pro­ble­met, sä­ger hon.

KOMMUNPOLISEN ME­NAR ATT Slo­a­lyc­kan in­te ut­mär­ker sig i brotts­sta­tisti­ken ge­ne­rellt. Där­e­mot finns det en an­sam­ling av so­ci­a­la risk­fak­to­rer i om­rå­det.

– Man ska in­te va­ra rädd för att gö­ra pro­ble­men tyd­li­ga. Vis­sa bo­stads­om­rå­den är mer skö­ra än and­ra. Men vi vill in­te hel­ler stig­ma­ti­se­ra om­rå­det. De stämp­lar­na kan sit­ta kvar lä­ge. Det finns oer­hört många fan­tas­tis­ka män­ni­skor där som är tröt­ta på den här kon­flik­ten, sä­ger An­ne­li Svensson.

Trots att an­mäl­ning­ar­na in­te hind­rat nya ste­nar från att kas­tas har Ste­fan Wallqvist ba­ra gott att sä­ga om po­li­sen.

– De har gjort ett strå­lan­de jobb och stöt­tar oss näs­tan var­je dag. De har gjort en bra insats.

VAN­LIG SYN. Ste­fan Wallqvist och hans fa­milj har levt med tra­kas­se­ri­er­na i fle­ra

Bil­der: PET­TER TARE­NI­US

må­na­der.

KLOT­TER. Om­rå­det i när­he­ten av lä­gen­he­ten bär spår av kon­flik­ten som högst tro­ligt lig­ger bakom tra­kas­se­ri­er­na. Klot­ter sa­ne­ras lö­pan­de men dy­ker upp li­ka snabbt igen på hus­fa­sa­der och ga­ra­ge­por­tar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.