Val­borgs­fyr­ver­ke­ri i py­ro­tek­ni­kerns barn­barns re­gi

Hallands Nyheter - - Falkenberg - LOTTA OLSSON lotta.olsson@hn.se

Älvsered vak­nar till liv med vå­rens an­komst. Var­je år loc­kas tu­sen­tals dit för att tit­ta på fyr­ver­ke­ri­er vid Hor­sa­sjöns strand. En tra­di­tion som hålls vid liv av upp­hovs­man­nens plikt­trog­na barn­barn.

– Vi har sett fyr­ver­ke­ri­er­na var­je år se­dan jag flyt­ta­de hit. Vi har någ­ra vän­ner som bor li­te som på grädd­hyl­lan i Älvsered som vi träf­fas hos för att tit­ta, sä­ger Kristi­na An­ders­son.

HON ÄR KASSÖR i Älv­se­reds by­a­lag som an­ord­nar fi­ran­det på val­borgs­mäs­so­af­ton. Men det var nå­gon helt an­nan som såg till att hög­ti­den år ef­ter år fi­ras med en ex­tra­or­di­när ljusshow. Älv­se­reds­bon Evald Carls­son ar­be­ta­de med fyr­ver­ke­ri­er till var­dags. Han be­stäm­de sig för att sät­ta ex­tra guld­kant på or­tens fi­ran­de.

– När han gick bort lo­va­de hans barn­barn Jo­nas att hål­la igång det. Trots att han åker land och ri­ke runt och job­bar med fyr­ver­ke­ri­er så kom­mer han hit var­je val­borg och har ett spra­kan­de fyr­ver­ke­ri, sä­ger Kristi­na An­ders­son.

Val­borgs­kväl­len in­ne­bär en stor till­ström­ning av folk, bå­de från Älvsered och läng­re bort ifrån.

– Det är näs­tan som en hem­vän­dar­dag. Det är många som bju­der hem folk och så det blir en rik­tig fest­dag. Det har gått rik­ti­ga ka­ra­va­ner ner till sjön där vi fi­rar, sä­ger Kristi­na An­ders­son.

FÖR BYALAGET KRÄVS det en hel del pla­ne­ring och ar­be­te för att få ihop det. Fyr­ver­ke­ri­er­na skjuts upp från flot­tar som lig­ger ute på sjön, så flot­tar­na ska va­ra i form. Och så ska det hål­las mö­ten, sät­tas upp skyl­tar och stä­das. All­ting be­kos­tar de ur egen fic­ka.

– Ja, vi går li­te back. Så är det. Vi bru­kar gå runt med span­nar un­der kväl­len och sam­la in peng­ar, sä­ger Kristi­na An­ders­son.

Kväl­len star­tar vid nio så att det hin­ner mörk­na i tid till hu­vud­ak­ten. Först ut är ett vår­tal som hålls av oli­ka ta­la­re från år till år. Ti­di­ga­re har bland an­nat Ola-con­ny och An­ne­li An­de­lén ta­lat. Den här gång­en blir det lands­bygdst­ut­veck­la­re Ka­rin Torstens­son. Se­dan blir det sång från två kyr­ko­kö­rer i nej­den.

– Kö­rer­na i Ul­la­red-älvsered och Gun­narp har gått ihop för att hjäl­pas åt så det blir en kör på kanske 25-30 per­so­ner, sä­ger Kristi­na An­ders­son.

NÄR KÖ­REN HAR sjung­it ut tänds den klas­sis­ka val­borgs­bra­san vid halv tio på kväl­len. Se­dan är det dags att tän­da fyr­ver­ke­ri­er­na.

– Det är så vac­kert och det har verk­li­gen bli­vit en tra­di­tion. Jo­nas hål­ler sitt löf­te till sin mor­far, sä­ger Kristi­na An­ders­son.

Bild: GÖSTA LAGBERG

LJUSFEST. I Älvsered räc­ker det in­te med eld för att fi­ra in vå­rens an­komst.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.