Peng­ar till för­e­ning­ar

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

So­ci­al­nämn­den för­de­lar 2,4 mil­jo­ner kro­nor i bi­drag till so­ci­a­la för­e­ning­ar som be­dri­ver verk­sam­het i kom­mu­nen.

Det här är ett år­ligt bi­drag som kom­mu­nen för­de­lat även un­der ti­di­ga­re år, men i år ren­sar man i bi­dra­gen så att inga för­e­ning­ar där­ut­ö­ver kan räk­na med ex­tra­peng­ar till hy­ra, te­le­fona­bon­ne­mang el­ler lik­nan­de.

Extra­peng­ar­na läggs i stäl­let in i den här sam­la­de pot­ten på 2,4 mil­jo­ner.

9 so­ci­a­la för­e­ning­ar de­lar på 2,4 mil­jo­ner kro­nor

Bild: TO­BI­AS SVENSSON

VÄLBESÖKT. Lands­bygds­ut­veck­la­re Ka­rin Torstens­son fick ta emot en strid ström be­sö­ka­re re­dan från start.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.