Stort in­tres­se för glas­ku­ben i Ul­la­red

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

In­lan­dets ut­veck­ling är en frå­ga som en­ga­ge­rar. Re­dan un­der fre­dags­för­mid­da­gen ström­ma­de för­sla­gen in till lands­bygds­ut­veck­la­re Ka­rin Torstens­son och hen­nes gäs­ter i glas­ku­ben.

Att mö­ta med­bor­gar­na i en var­dags­rumsmö­ble­rad glas­kub är ing­et nytt för po­li­ti­ker­na och tjäns­te­män­nen i Fal­ken­bergs kom­mun. Re­dan 2014 gjor­de man det i cen­tra­la Falkenberg. Nu har tu­ren kom­mit till in­lan­det.

KLOC­KAN 9 PÅ fre­dags­mor­go­nen öpp­na­des dör­rar­na till den glas­kub som står pla­ce­rad på Icas par­ke­ring i Ul­la­red. Ing­et sär­skilt långt steg för lands­bygds­ut­veck­la­re Ka­rin Torstens­son. I van­li­ga fall hu­se­rar hon in­ne på kom­munkon­to­ret på and­ra si­dan ga­tan.

– Jag var li­te oro­lig att det in­te skul­le kom­ma nå­got folk, men det blev tvärtom. Det ver­kar va­ra väl­digt upp­skat­tat, sä­ger Ka­rin Torstens­son.

NÄR HN HÄL­SAR på un­der fre­dags­för­mid­da­gen är det svårt att in­te ge hen­ne rätt. Det är rik­tigt trångt bland al­la män­ni­skor i bu­ren.

– Vi har re­dan fått in mass­vis med förslag på allt från sim­hal­lar till vil­ka vägar och ron­del­ler som bör byg­gas om, sä­ger Ka­rin Torstens­son.

Kom­mu­nens po­li­tis­ka cent­rum har, åt­minsto­ne till­fäl­ligt, för­flyt­tats till Ul­la­red. Kom­mun­rå­den Mari-louise Wer­ners­son (C) och Claes Ljung (M) samt op­po­si­tions­rå­det Per Svensson (S) är här för att lyss­na och dis­ku­te­ra.

– Tack va­re Gekås är Ul­la­red ett av värl­dens störs­ta be­söks­mål. Men nu hand­lar det om Ul­la­reds­bor­na själ­va, vi vill lyss­na på de­ras tan­kar om hur or­ten kan ut­veck­las, sä­ger Mari-louise Wer­ners­son (C).

MEN BESÖKARNA VILL in­te ba­ra pra­ta om tä­tor­ten Ul­la­red, ut­an även om and­ra de­lar av in­lan­det. En kvin­na är re­jält upp­rörd över de då­li­ga och dy­ra buss­för­bin­del­ser­na till de mind­re or­ter­na i kom­mu­nen.

Hon får med­håll av Claes Ljung som sä­ger att han vill ha bå­de fler busstu­rer och en en­hets­taxa där det skul­le kos­ta li­ka myc­ket att åka från till ex­em­pel Falkenberg till Fe­gen som att ta en stads­buss in­om Fal­ken­bergs stad.

– DET SKUL­LE na­tur­ligt­vis kos­ta en del för kom­mu­nen. Men vi mås­te sat­sa på gles­byg­den om he­la kom­mu­nen ska le­va. Och det är ju en slo­gan vi har, sä­ger Claes Ljung.

Mari Eriks­son, ord­fö­ran­de för Ul­la­red cent­rums sam­fäl­lig­hets­för­e­ning,

Bild: TO­BI­AS SVENSSON

OF­FENT­LIGT RUM. Ku­ben är pla­ce­rad på par­ke­ring­en vid Ica.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.