Fak­ta:

Glas­ku­ben

Hallands Nyheter - - Falkenberg - TO­BI­AS SVENSSON to­bi­as.svensson@hn.se

* Dör­rar­na till glas­ku­ben, el­ler ”Of­fent­li­ga rum­met i Ul­la­red” som kom­mu­nen kal­lar det, öpp­na­des kloc­kan 9 på fre­dags­mor­go­nen och stäng­des kloc­kan 21.

* Un­der lör­da­gen är öp­pet­ti­der­na 9-18. Ti­der­na är val­da för att al­la ska ha möj­lig­het att del­ta.

* Var­je förslag som kom­mer in får ett num­mer, så att den som läm­nat det kan föl­ja upp vad som hän­der med det via kom­mu­nens hem­si­da.

* Kon­cep­tet med glas­kub har ti­di­ga­re tilläm­pats i cen­tra­la Falkenberg. 2014 sat­te sig cent­ru­m­ut­veck­la­re Henrik Olsson i glas­kub un­der någ­ra da­gar. I hös­tas var det dags igen, då med fo­kus på att re­do­vi­sa vil­ka idéer som bli­vit verk­lig­het.

gil­lar kon­cep­tet med glas­bu­ren.

– Det är jät­tetrev­ligt. Jag tyc­ker att den bor­de stå här jämt, sä­ger hon.

Men det är in­te för att dric­ka kaf­fe med kom­mun­po­li­ti­ker som hon kom­mit hit. Ut­an för att läm­na ett spe­ci­fikt förslag. Hon tyc­ker att slän­ten mitt emot motor­mu­se­et ser be­dröv­lig ut och vill att den ska snyg­gas till med växt­lig­het.

– Det skul­le bli som en vac­ker tav­la vid in­far­ten till Ul­la­red, sä­ger Mari Eriks­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.