Åkla­ga­re: Hon­dö­da­de för peng­ar­na

Ar­bo­ga­kvin­nans vid­lyf­ti­ga le­ver­ne ett tänk­bart mo­tiv

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

För­äld­rar­na och ma­ken skul­le rö­jas ur vägen. Jak­ten på peng­ar tros ha va­rit det som drev den 42-åri­ga Ar­bo­ga­kvin­nan att dö­da. I sitt garn snärj­de hon så­väl pojk­vän som si­na eg­na barn, en­ligt åta­let.

Själv ne­kar hon till allt.

De så kal­la­de som­mar­stu­ge­mor­den i Ar­bo­ga har re­dan skri­vit in sig i svensk kri­mi­nal­histo­ria och ett stort an­tal re­port­rar och fo­to­gra­fer ha­de sökt sig till po­lishu­set i Väs­terås när åta­let pre­sen­te­ra­des i går. I cent­rum står den 42-åri­ga kvin­nan från Eskilstu­na, ut­bil­dad so­ci­o­nom, egen­fö­re­ta­ga­re, sex­barns­mor och ti­di­ga­re ostraf­fad, samt hen­nes pojk­vän, en en­sam­kom­man­de ung man med ur­sprung i Af­gha­nis­tan.

In­om lop­pet av ett år om­kom­mer först kvin­nans ma­ke i en drunk­nings­o­lyc­ka vid fa­mil­jens som­mar­stu­ga ut­an­för Ar­bo­ga, där­ef­ter mör­das hen­nes far vid ett bru­talt knivö­ver­fall i sam­ma som­mar­stu­ga, och hen­nes mor ska­das svårt.

Åkla­gar­na an­ser att kvin­nan är skyl­dig till bå­da döds­fal­len.

Ma­ken hit­tas drunk­nad på grunt vat­ten vid en bryg­ga i au­gusti 2015. Men re­dan ett år ti­di­ga­re gjor­de kvin­nan en­ligt åta­let de förs­ta för- sö­ken att få ma­ken dö­dad. Hon vän­de sig till tre när­stå­en­de per­so­ner, bland an­nat två av si­na barn, med ären­det.

Mo­ti­vet tros ha va­rit eko­no­miskt. Ba­ra fy­ra–fem da­gar ef­ter det att ma­ken hit­tats död för­sö­ker kvin­nan få ut en liv­för­säk­ring på två mil­jo­ner kro­nor som hon teck­nat i ma­kens namn.

Att drunk­ning­en in­te var nå­gon olycks­hän­del­se an­ser åkla­gar­na be­vi­sat ef­ter grav­öpp­ning­en och ob­duk­tio­nen i no­vem­ber.

Vid knivö­ver­fal­let har hon lejt en an­nan mör­da­re, en­ligt åta­let. Pojk­vän­nen – som åkla­gar­na på­står är 25 år, in­te 19 som han själv upp­gett – har er­känt att han ut­de­lat kniv­hug­gen.

En­ligt åta­let kör kvin­nan pojk­vän­nen till hu­set och ger ho­nom kni­ven på plats.

– Han går in i hu­set och hug­ger för­äld­rar­na när de lig­ger i säng­en. 42-åring­ens pap­pa av­li­der i söm­nen, mam­man blir med­vets­lös men vak­nar se­dan till och kan lar­ma 112. Hon är då svårt ska­dad, sä­ger åkla­ga­ren Jes­si­ca Wen­na.

42-åring­en har ing­et ali­bi för mord­kväl­len och har, en­ligt åkla­gar­na, läm­nat upp mot tio oli­ka ver­sio­ner av vad hon gjor­de vid ti­den för brot­ten. Om åkla­gar­na in­te lyc­kas be­vi­sa för tings­rät­ten att 42-åring­en gjort sig skyl­dig till kni­v­at­tac­ken vill de att hon döms för an­stif­tan el­ler med­hjälp.

Som mo­tiv för då­den näm­ner åkla­gar­na svart­sju­ka, osäm­ja och peng­ar. Av åta­let fram­går att 42-åring­en ha­de pro­blem med eko­no­min och att för­äld­rar­na un­der fle­ra år stöt­tat hen­ne eko­no­miskt.

–Hon ha­de lev­nads­kost­na­der som var väl­digt höga. Näs­tan stän­digt ha­de hon hög­re ut­gif­ter än in­koms­ter och hon har in­te kun­nat le­va på si­na eg­na in­koms­ter, ut­an fått bi­drag från si­na för­äld­rar för att kun­na le­va som hon gjort, sä­ger Jes­si­ca Wen­na.

För­u­tom mord, mord­för­sök, stämp­ling till mord och be­drä­ge­ri står kvin­nan även åta­lad för bland an­nat hot mot tjäns­te­man. Det­ta se­dan hon ho­tat två po­li­ser som var för­hörs­le­da­re.

Själv ne­kar kvin­nan till allt och ad­vo­kat Aman­da Hi­kes an­ser att möj­lig­he­ter­na att hon fri­känns är go­da.

Hon till­ba­ka­vi­sar upp­gif­ter­na om eko­no­mis­ka mo­tiv för att dö­da.

–Hon har va­rit en fram­gångs­rik fö­re­ta­ga­re, det finns in­te någ­ra eko­no­mis­ka be­kym­mer, sä­ger Aman­da Hi­kes.

De an­hö­ri­ga har ta­git tra­ge­din hårt.

– De­ras liv har se­dan den 3 au­gusti full­kom­ligt ra­se­rats. De upp­le­ver ett trau­ma och är i dju­pas­te sorg, sä­ger Su­san­na Cle­ve, som är mål­sä­gan­de­bi­trä­de till mo­dern som ut­sat­tes för mord­för­sök och för en sys­ter till 42-åring­en. Ma­lin Ek­mark/tt An­ja Haglund/tt

FOTO: HENRIK MONTGOMERY/TT

Kri­mi­nal­kom­mis­sa­rie Ken­neth Ågren, kam­mar­å­kla­ga­re Jo­han Fahlan­der och kam­mar­å­kla­ga­re Jes­si­ca Wen­na pre­sen­te­ra­de åta­let i Väs­terås po­lishus i går.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.