Ex­per­ten: Ho­ten mot po­li­ser­na för­vå­nar

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Åta­let mot den 42-åri­ga kvin­nan innehåller myc­ket som är för­vän­tat, men det finns de­tal­jer som över­ras­kar, en­ligt kri­mi­no­lo­gen Mi­kael Ry­ing.

– Ho­ten mot för­hörs­le­dar­na är an­märk­nings­vär­da, sä­ger han.

– Det sä­ger nå­got om hen­ne som män­ni­ska, med re­ser­va­tion för att hon än­nu in­te har dömts i dom­stol. Att ho­ta för­hö­ran­de po­li­ser är högst ovan­ligt. Om man nu vill för­sö­ka ta sig ur en histo­ria som den­na är det in­te det bäs­ta man kan gö­ra. Men det ver­kar in­te fin­nas nå­gon spärr hos hen­ne.

Han hän­vi­sar till att kvin­nan i för­hör upp­ges ha sagt ”... jag hop­pas att sjuk­hu­set har köpt in ex­tra rull­sto­lar för det är många som kom­mer att få si­na knä­skå­lar sön­der­slag­na ef­ter det här, al­la som ska­dar mig, rå­kar ut för någon­ting, al­la som är ela­ka mot mig, de har rå­kat ut för någon­ting”.

Mi­kael Ry­ing, som är ex­pert på mord och död­ligt våld, sä­ger att fal­let är unikt.

– Jag kan in­te på­min­na mig nå­got lik­nan­de. Dels är det en kvin­na som står åta­lad, vil­ket är ovan­ligt i sig. Dels ska hon två gång­er ha för­sökt få and­ra att be­gå våld, och dess­utom är hon åta­lad för hot mot tjäns­te­man och för mut­brott.

– Sam­ti­digt mås­te man kom­ma ihåg att hon in­te är dömd. Det rör sig än så länge ba­ra om ett åtal.

En del av åta­let går ut på att mor­det på pap­pan och mord­för­sö­ket på mam­man kan va­ra an­stif­tan till mord, sna­ra­re än mord. Så­dant kan va­ra myc­ket svårt att be­dö­ma, en­ligt Ry­ing.

– Allt be­ror på hur man be­dö­mer hen­nes roll. Om hon i prin­cip har gjort all­ting ut­om att stic­ka kni­ven i off­ren kan man än­då tol­ka det som att hon va­rit del­ak­tig i själ­va mor­det, sä­ger han. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.