KD vill hö­ja mom­sen

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

PO­LI­TIK. Krist­de­mo­kra­ter­na vill hö­ja mom­sen på al­la va­ror näs­ta år med to­talt 16,7 mil­jar­der kro­nor. Peng­ar­na ska bland an­nat fi­nan­si­e­ra ett slo­pan­de av den så kal­la­de pen­sio­närs­skat­ten och en stor sats­ning på pri­mär­vår­den.

KD vill i ett slag slo­pa skat­teklyf­tan som finns mel­lan pen­sio­nä­rer och lön­ta­ga­re. Det kos­tar 12,8 mil­jar­der kro­nor näs­ta år. Det skul­le ge 463 kro­nor mer i må­na­den för en pen­sion på 18 000 kro­nor. Där­till fö­reslås höjt bo­stads­tillägg för de sämst ställ­da pen­sio­nä­rer­na. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.