Hög tid för vac­cin mot TBE

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

HÄLSA. Allt fler smit­tas av fäs­ting­bu­ren hjär­nin­flam­ma­tion (TBE). För­ra året drab­ba­des to­talt 238 per­so­ner, en­ligt Folk­hälso­myn­dig­he­ten. Det går att skyd­da sig mot smit­ta. Men vac­ci­na­tio­ner­na är om­ständ­li­ga – nå­got som kan av­skräc­ka.

– Vac­ci­net ger ett bra skydd. Pro­ble­met är att man mås­te ta gans­ka många do­ser av vac­ci­net, sä­ger pro­fes­sorn och över­läka­ren Lars Lin­dquist.

– Jag tror att många tar do­ser­na för den förs­ta sä­song­en. Se­dan kom­mer de in­te till­ba­ka och då har de ju ing­et skydd. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.