Ter­ror­han­te­ring ska ut­re­das

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

PO­LI­TIK. Han­te­ring­en av terror­då­det på Drott­ning­ga­tan ska ana­ly­se­ras av Myn­dig­he­ten för sam­hälls­skydd och be­red­skap (MSB). I ana­ly­sen in­går ock­så hur Sve­ri­ge ska kla­ra fle­ra at­tac­ker sam­ti­digt. Det upp­gav in­ri­kesmi­nis­ter An­ders Yge­man (S) un­der riks­da­gens de­batt om ter­ro­rism.

– MSB ska ock­så dra slut­sat­ser som kan va­ra ade­kva­ta om hur sam­häl­let i fram­ti­den ska han­te­ra en even­tu­ellt stör­re hän­del­se el­ler fle­ra hän­del­ser sam­ti­digt, sä­ger Yge­man. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.