Spänd oro ef­ter par­la­ments­våld i Skopje

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Ma­ke­do­ni­ens po­li­tis­ka fram­tid är oviss och oron stor se­dan na­tio­na­lis­tis­ka de­mon­stran­ter stor­mat par­la­men­tet.

– Myc­ket skräm­man­de, sä­ger ma­ke­dons­ka Di­ja­na Sto­ja­na­o­vic Dor­de­vic vars mam­ma var i par­la­men­tet un­der tu­mul­tet.

Det var sent i tors­dags som ett hund­ra­tal ar­ga de­mon­stran­ter bröt sig in i par­la­ments­bygg­na­den i Skopje, kort ef­ter att lan­dets förs­te et­nis­ke al­bans­ke tal­man ut­setts.

Vis­sa bar svar­ta an­sikts­mas­ker. Slags­mål ut­bröt och ett ti­o­tal män­ni­skor ska­da­des.

Den so­ci­al­de­mo­kra­tis­ke op­po­si­tions­le­da­ren Zo­ran Zaev fo­to­gra­fe­ra­des blö­dan­de från hu­vu­det.

– Min mam­ma, som job­bar på in­for­ma­tions­av­del­ning­en, har be­rät­tat att de­mon­stran­ter­na var våld­sam­ma och ver­ka­de sö­ka ef­ter vis­sa per­so­ner. Hon sprang från rum till rum och göm­de sig, be­rät­tar Sto­ja­na­o­vic Dor­de­vic, pro­gram­hand­läg­ga­re på or­ga­ni­sa­tio­nen Kvin­na till Kvin­na i Skopje, för TT på te­le­fon.

Bland dem som för­dö­mer våld­sam­he­ter­na och ma­nar till lugn finns EU:S ut­ri­kes­chef Fe­de­ri­ca Mog­he­ri­ni och Sve­ri­ges ut­ri­kesmi­nis­ter Mar­got Wall­ström.

Bak­grun­den till dra­ma­ti­ken är det död­lä­ge som rått se­dan ny­va­let i de­cem­ber. Det kon­ser­va­ti­va na­tio­na­lis­tis­ka par­ti­et VM­RO-DPM­NE vann knappt över so­ci­al­de­mo­kra­tis­ka SDSM men har miss­lyc­kats med att bil­da re­ge­ring då de­ras ti­di­ga­re al­bans­ka sam­ar­bets­part­ner tac­kat nej.

Sdsm-le­da­ren Zo­ran Zaev där­e­mot har kom­mit över­ens med al­la tre al­bans­ka par­ti­er. Han har be­gärt att få bil­da re­ge­ring men av­vi­sats av pre­si­dent Gjor­ge Iva­nov, som står VM­RO-DPM­NE nä­ra. Iva­nov an­ser att de al­bans­ka par­ti­er­nas vill­kor, bland dem språk­krav, skul­le kun­na ho­ta den na­tio­nel­la enig­he­ten. (TT)

FOTO: BORIS GRDANOSKI/AP

Na­tio­na­lis­tis­ka de­mon­stran­ter i par­la­men­tet i hu­vud­sta­den Skopje.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.