Ka­li­for­ni­en re­do­att läm­na USA i pro­test

Trump har gett del­sta­tens pro­teströ­rel­ser nytt blod

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

I Ka­li­for­ni­en är Trump­mot­stån­det hård­nac­kat, så­väl hans kli­mat- som in­vand­rings­po­li­tik ut­ma­nas. En väx­an­de rö­rel­se dri­ver till och med att del­sta­ten ska bry­ta sig loss från USA.

Da­vid Gass­man vand­rar runt den konst­gjor­da sjön La­ke Mer­ritt i de cen­tra­la de­lar­na av San Fran­ci­scos tvil­lings­tad Oakland. Un­der lör­da­gen vän­tas fle­ra tu­sen män­ni­skor sam­las runt sjöns am­fi­te­a­ter för Pe­oples Cli­ma­te March, en ma­ni­fes­ta­tion mot pre­si­dent Do­nald Trumps kli­mat­po­li­tik som hålls på fle­ra oli­ka plat­ser runt om i lan­det.

72-åring­en är en av de lo­ka­la ar­ran­gö­rer­na. Han en­ga­ge­ra­de sig i mil­jö­rö­rel­sen i slu­tet på 1960-ta­let och har för­vå­nats över till­ström­ning­en av unga män­ni­skor vid mö­ten och ma­ni­fes­ta­tio­ner ef­ter pre­si­dent­va­let.

– Det har ten­de­rat att va­ra sam­ma grupp slit­na gam­ling­ar på de här mö­te­na i al­la år. Men se­dan Trump har folk kom­mit från ing­en­stans. Vi ser ung­do­mar kom­ma in och ta led­ning­en, och med go­da skäl. För det är de som kom­mer kän­na av kon­se­kven­ser­na, sä­ger han.

Även Ma­ri­ce­la Gu­ti­er­rez kom­mer att de­mon­stre­ra vid La­ke Mer­ritt un­der lör­da­gen. Hon är di­rek­tör för or­ga­ni­sa­tio­nen Si­ren, som ar­be­tar för in­vand­ra­res rät­tig­he­ter. Ef­ter Trumps ex­e­ku­ti­va or­der om ned­skär­ning i de stat­li­ga an­sla­gen till så kal­la­de ”san­ctu­a­ry ci­ti­es”, stä­der som in­te över­läm­nar pap­pers­lö­sa till de fe­de­ra­la myn­dig­he­ter­na, har vo­lon­tä­rer­na och do­na­tio­ner­na ström­mat till, upp­ger hon.

De­por­te­rings­ho­tet har gjort att hen­nes kli­en­ter hål­lit sig un­dan för­äld­ra­mö­ten på sko­lan och läkar­be­sök ef­tersom de fruk­tar att bli grip­na av mi­gra­tions- och tull­myn­dig­he­ten ICE. I tis­dags stop­pa­des or­dern till­fäl­ligt av en do­ma­re i San­ta Cla­ra County, ef­ter att kom­mu­nen stämt re­ge­ring­en.

– Det här är en stor se­ger för oss och en för­lust för ra­sis­mens po­li­tik. Re­ge­ring­en kom­mer att över­kla­ga, men al­la är re­do att ta den här faj­ten he­la vägen till Högs­ta dom­sto­len, sä­ger Ma­ri­ce­la Gu­ti­er­rez.

Me­dan över 50 or­ga­ni­sa­tio­ner de­mon­stre­rar för mins­ka­de växt­hus­gas­ut­släpp, sä­ker­het för pap­pers­lö­sa och re­na­re vat­ten dri­ver en an­nan or­ga­ni­sa­tion en mer ex­trem po­li­tisk kamp i Ka­li­for­ni­en.

Ca­li­for­nia Free­dom Co­a­li­tion, CFC, vill att Ka­li­for­ni­en ska bli ett själv­stän­digt land. I maj pla­ne­rar man att an­mä­la ett ini­ti­a­tiv till del­stats­re­ge­ring­en för att få upp frå­gan om ett ”Calex­it” på val­se­deln 2018.

Ef­ter det har rö­rel­sen tre må­na­der på sig att sam­la ihop upp­skatt­nings­vis 600 000 nam­nun­der­skrif­ter om dröm­men ska bli verk­lig­het.

CFC spring­er ur rö­rel­sen Yes Ca­li­for­nia som den 9 no­vem­ber, da­gen ef­ter det att Do­nald Trump valts till USA:S pre­si­dent, tre­dubb­la­de sitt med­lemstal, en­ligt eg­na upp­gif­ter. Cla­re He­din är en av le­dar­na:

– Ka­li­for­ni­en är en do­na­tor­stat i dag. Vi för­lo­rar mil­jar­der dol­lar var­je år i sub­ven­tio­ner till del­sta­ter som in­te pro­du­ce­rar nå­got. Ha­de vi haft lik­nan­de vär­de­ring­ar ha­de det va­rit okej, men nu ho­tar de här män­ni­skor­na vår fri­het:.

Cla­re He­din an­ser att de höga kost­na­der­na för ar­mén hind­rar Ka­li­for­ni­ens till­växt och att Trumps age­ran­de – med de­por­te­ring­ar, änd­rad kli­mat­po­li­tik och, som hon upp­le­ver, ökad risk för krig – ho­tar lan­dets och män­ni­skors sä­ker­het. Om Ka­li­for­ni­en läm­nar USA skul­le det fin­nas mer re­sur­ser till bätt­re ut­bild­ning och in­fra­struk­tur, me­nar fö­re­språ­kar­na för ett ut­trä­de ur fe­de­ra­tio­nen.

Och Calex­it-rö­rel­sen väd­rar mor­gon­luft – en­ligt en opi­ni­ons­un­der­sök­ning som Ip­sos/ Reu­ters gjor­de i ja­nu­a­ri var tred­je per­son i Ka­li­for­ni­en be­redd att stöt­ta ett fred­ligt ut­trä­de ur USA. Om­kring 15 pro­cent var osäk­ra.

– Det krävs väl­digt li­te för att vin­na. Med bra sam­tal och di­a­log är det re­a­lis­tiskt, sä­ger Cla­re He­din.

Men Et­han Ra­rick, bi­trä­dan­de di­rek­tör på In­sti­tu­tet för re­ge­rings­stu­di­er, IGS, vid Uni­ver­si­ty of Ca­li­for­nia i Ber­ke­ley, fram­hål­ler en an­nan opi­ni­ons­mät­ning, som gjor­des av hans fa­kul­tet i mars. En­ligt den skul­le 68 pro­cent rös­ta nej till en ka­li­for­nisk stat:

– Folk var väl­digt ar­ga di­rekt ef­ter va­let. Mitt in­tryck är att folk har lug­nat ned sig li­te.

Rent rätts­ligt är möj­lig­he­ter­na till Calex­it små. Ka­li­for­ni­ens kon­sti­tu­tion slår fast att del­sta­ten är en oskilj­bar del av USA, och na­tio­nens högs­ta dom­stol ut­fäs­te ef­ter in­bör­des­kri­get att na­tio­nen är odel­bar. Ett ut­trä­de skul­le krä­va stöd från kon­gres­sen, minst 38 sta­ter och en änd­ring i lan­dets kon­sti­tu­tion.

Det bre­da­re ka­li­for­nis­ka mot­stån­det mot Trumps po­li­tik är na­tur­ligt, an­ser Ra­rick.

– Det är svårt att hit­ta en frå­ga där de ka­li­for­nis­ka väl­jar­na är över­ens med den re­pu­bli­kans­ka re­ge­ring­en. Det är ock­så en et­niskt bred grupp med många la­ti­nos och afro­a­me­ri­ka­ner, som re­pu­bli­ka­ner­na har svårt att nå. Läg­ger man sam­man allt det­ta så är det in­te kons­tigt att det blir pro­tes­ter, sä­ger han. Mar­tin Stock­ton

Jo­hans­son/tt

FOTO: MAR­TIN JO­HANS­SON/TT

Cla­re He­din är en av le­dar­na för Calex­it-rö­rel­sen som vill att Ka­li­for­ni­en ska bry­ta sig loss från res­ten av USA.

Da­vid Gass­man

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.