Ned­skräp­ning­en ökar i svens­ka stä­der

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Ned­skräp­ning­en i svens­ka stä­der fort­sät­ter att öka.

Ma­jo­ri­te­ten av det som slängs på mar­ken är to­baks­skräp, men ock­så myc­ket plast som till slut ris­ke­rar att bry­tas ned till mikro­plast och ham­na i hav och sjö­ar.

Mel­lan 2015 och 2016 har den ge­nom­snitt­li­ga ned­skräp­ning­en ökat med 13 pro­cent i de kom­mu­ner som mä­ter skräp i sam­ar­be­te med or­ga­ni­sa­tio­nen Håll Sve­ri­ge Rent och Sta­tis­tis­ka central­by­rån (SCB).

I ge­nom­snitt hit­ta­des sex skräp­fö­re­mål per tio kvadrat­me­ter i de tolv svens­ka stä­der som del­tar i mät­ning­en. Näs­tan 80 pro­cent av skrä­pet är to­baks­re­la­te­rat. Un­der en mät­ning som gjor­des i en park i Stock­holm i ju­ni vi­sa­de det sig att det var­je dag kun­de fin­nas uppe­mot 30 000 fim­par på mar­ken.

– För för­pack­ning­ar finns ju ett pro­du­cen­t­an­svar men fim­par in­går in­te i det an­sva­ret. Vi tyc­ker att to­baks­in­du­strin bor­de ta mer an­svar för si­na pro­duk­ter. De kun­de till ex­em­pel er­bju­da si­na kun­der en fic­kask­kopp att bä­ra med sig, sä­ger Johanna Ragnartz, vd på Håll Sve­ri­ge Rent.

Plast är ett an­nat väx­an­de skräp­pro­blem som en­ligt Johanna Ragnartz till viss del hand­lar om att vå­ra livsstilsmöns­ter har för­änd­rats.

– Fler bor i tä­tor­ter och vi äter och dric­ker ute på stan.

Bland plast­skrä­pet finns till ex­em­pel plast­på­sar, sug­rör och kaf­fe­mug­gar. Om det­ta in­te tas om hand ut­an slängs på mar­ken finns risk att plas­ten i slutän­dan bryts ned till mikro­plast och ham­nar i sjö­ar och hav.

– Kon­se­kven­ser­na av det har vi ba­ra sett bör­jan av och man vet in­te hur stor ska­da det kan gö­ra, sä­ger Johanna Ragnartz.

Men det finns sa­ker som var och en kan gö­ra för att mins­ka ned­skräp­ning­en. Num­mer ett är för­stås att själv in­te skrä­pa ned.

– Se­dan kan man ju ock­så sä­ga till and­ra som skrä­par ned el­ler själv ploc­ka upp skräp man ser.

Johanna Ragnartz tyc­ker ock­så att man ska fun­de­ra över sin egen kon­sum­tion. Be­hö­ver jag verk­li­gen en plast­på­se till lö­ken? Är ett sug­rör helt nöd­vän­digt i min dric­ka?

–Det finns många sa­ker man kan gö­ra som in­te är så svårt. Men det kanske krä­ver att man änd­rar sitt eget be­te­en­de. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.