Åt­ta smugg­la­re döms till dö­den

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■VIETNAM. En vi­et­na­me­sisk dom­stol har dömt åt­ta per­so­ner till dö­den för att ha smugg­lat 300 ki­lo he­ro­in till Ki­na, upp­ger stat­li­ga me­di­er. De åt­ta ska ha va­rit del av en stör­re kar­tell.

Kom­mu­nis­tis­ka Vietnam har hår­da la­gar mot nar­ko­ti­kabrott och döds­straff är i sam­man­hang­et in­te ovan­ligt.

En­ligt Am­ne­sty är Vietnam ett av de län­der i värl­den som av­rät­tar flest män­ni­skor. Mel­lan au­gusti 2013 och ju­ni 2016 av­rät­ta­des 429 fång­ar i lan­det, en­ligt en rap­port från den vi­et­na­me­sis­ka re­ge­ring­en. (TT-AFP)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.