Mp-kon­gress fo­ku­se­rar på kli­mat

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■PO­LI­TIK. Miljöpartiets led­ning vill att kli­ma­tet ska stå i fo­kus på par­ti­kon­gres­sen i Lin­kö­ping i slu­tet av maj.

– Vi går till kon­gres­sen med en stark be­slut­sam­het att Mil­jö­par­ti­et och Sve­ri­ge ska fort­sät­ta att ax­la det kli­mat­le­dar­ska­pet framåt, sä­ger par­ti­sek­re­te­ra­ren Aman­da Lind.

Men det finns ock­så ett starkt tryck för en ge­ne­rö­sa­re flyk­ting­po­li­tik. Bland mo­tio­ner­na finns krav på en ny flyk­ting­am­ne­sti och ett kraf­tigt ökat an­tal kvot­flyk­ting­ar. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.