Mil­jö­vän­lig katt­sand bäst i test

Ing­et katt­sand­s­mär­ke är bäst på allt, men de mil­jö­vän­li­ga al­ter­na­ti­ven får högst be­tyg när vi jäm­för åt­ta oli­ka sand- och strö­sor­ter för katt­lå­dan.

Hallands Nyheter - - Kon­su­ment - LOT­TA HE­DIN kon­su­ment@gp.se

Sand el­ler strö till lå­dan är ett mås­te för de fles­ta katt­ä­ga­re. Men de se­nas­te åren har det bli­vit känt att den klas­sis­ka katt­san­den av ben­to­nit­le­ra in­ne­bär ett mil­jöpro­blem.

– San­den i sig är in­te gif­tig el­ler skad­lig, men ef­tersom den bryts i län­der långt bort och är gans­ka tung så blir det sto­ra ut­släpp från trans­por­ter. När den slängs kan den in­te hel­ler gö­ra nå­gon nyt­ta som att bi­dra till fjärr­vär­me, ef­tersom den in­te är bränn­bar, sä­ger Jon Nils­sond­jerf, råd­gi­va­re på Av­fall Sve­ri­ge.

DET FINNS DOCK mil­jö­vän­li­ga­re al­ter­na­tiv, som dess­utom vi­sar sig va­ra bätt­re.

Test­fak­ta har på upp­drag av oss la­bo­ra­to­ri­e­testat åt­ta oli­ka sor­ters katt­sand och katt­strö – fem som in­ne­hål­ler ben­to­nit­le­ra och tre som är gjor­da av oli­ka ty­per av växt­fib­rer. Al­la bil­dar klum­par för att sam­la upp kis­set. La­bo­ra­to­ri­et tes­ta­de hur de su­ger upp väts­ka, hur myc­ket de dam­mar och hur bra de tar bort lukt.

BÄST BE­TYG FÅR Worlds best Cat Lit­ter som är till­ver­kat av majs, och som är klart bäst på att ta bort kissluk­ten.

– Själ­va strö­et har en viss lukt i vått till­stånd, men den är än­då myc­ket bätt­re än am­mo­ni­akluk­ten som känns starkt i de fle­ra and­ra mär­ken, sä­ger Thorsten Kutz­ner, test­le­da­re på PZT la­bo­ra­to­ri­um, där testet ut­förts.

Testvin­narsan­den och de and­ra växt­fi­ber­mär­ke­na i testet dam­mar ock­så minst. Jäm­fört med san­den från Pus­si, Mons­ter och Coop som dam­mar mest är det en myc­ket stor skill­nad.

– När man häl­ler upp den san­den i lå­dan virv­lar det upp ett stort moln av damm. Och det är högst tro­ligt att det dam­mar även när kat­ten se­dan är där och kraf­sar.

VÄXT FI­BER­FAB­RI­KA­TENS sva­ga punkt är där­e­mot klump bild­nings­för­må­gan.

För att det ska va­ra en­kelt att gö­ra rent lå­dan, ska klum­par­na som bil­das för att sam­la upp väts­kan hål­la ihop bra och va­ra lät­ta att ta bort. Sam­ti­digt ska det ju helst gå åt så li­te sand el­ler strö som möj­ligt. Men växt fi­ber­strö er n as klum­par blir ge­ne­rellt sett stör­re och lö­sa­re än de fles­ta sand­klum­par­na. Väts­kan hin­ner spri­da ut sig mer, och klum­par­na fal­ler lät­ta­re sön­der.

Testvin­narsan­den och de and­ra växt­fi­ber­mär­ke­na dam­mar minst

– Det in­ne­bär att man får an­stränga sig li­te mer för att sam­la upp det strö som fått kiss på sig. Vi an­vän­de en van­lig katt­sands­spa­de med hål ifrån djur­af­fä­ren, men ef­tersom eko­san­dens klum­par smu­lar mer kan det va­ra bätt­re att an­vän­da en spa­de med mind­re hål till den, al­ter­na­tivt inga hål alls, sä­ger Thorsten Kutz­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.