Fak­ta: Om testet

Hallands Nyheter - - Konsument -

* Åt­ta oli­ka sor­ters kattsand och strö som de­kla­re­rar att de har en klump­bildan­de för­må­ga tes­ta­des på det tys­ka la­bo­ra­to­ri­et PZT i Wil­helms­ha­ven. * Testet be­stod av fy­ra de­lar. De­lar­na har vik­tats li­ka myc­ket i to­tal­be­ty­get ef­tersom de till viss del kan kom­pen­se­ras av varand­ra och ska ses i re­la­tion till varand­ra. Till ex­em­pel: Ett strö el­ler en sand som har då­lig klump­bildan­de för­må­ga men hög max­i­mal upp­sug­nings­för­må­ga kan hål­la mer väts­ka – det fort­sät­ter su­ga upp även om kat­ten kis­sar på sam­ma stäl­le fle­ra gång­er. Är strö­et el­ler san­den även bra på att ta bort lukt är det in­te li­ka bråt­tom att få bort allt ma­te­ri­al som kom­mit i kon­takt med kis­set. * Upp­sug­nings­för­må­ga: Mängd väts­ka som katt­strö­et/san­den max­i­malt kan ab­sor­be­ra. 200 ml kattsand dränk­tes i vat­ten un­der 20 min. Ef­ter 20 min av­rin­ning väg­des san­den för att se hur myc­ket vat­ten den höll. * Klump­bildan­de för­må­ga: Tre gång­er 30 ml konst­gjort katt­kiss spru­ta­des i en lå­da fylld med sand/ strö. Ef­ter två tim­mar togs klum­par­na som san­den bil­dat kring väts­kan upp. La­bo­ra­to­ri­et be­döm­de hur lät­ta klum­par­na var att få upp. För att be­räk­na hur myc­ket sand/strö som gick åt för att sam­la upp väts­kan väg­des klum­par­na. * Damm­bild­ning: San­den/strö­er­na häll­des i en lå­da från 50 cen­ti­me­ters höjd. Tre per­so­ner från la­bo­ra­to­ri­et be­döm­de hur myc­ket damm som bil­da­des. * Luk­tab­sor­be­ran­de för­må­ga: 50 ml väts­ka be­stå­en­de av en mix av am­mo­ni­ak­lös­ning och fisk­bul­jong häll­des på 300 ml kattsand. Lå­dan förs­löts med lock. Tre per­so­ner från la­bo­ra­to­ri­et be­döm­de luk­ten ef­ter 4 tim, 24 tim och 4 da­gar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.