Kål och mat­cha-te två sto­ra tren­der

Hallands Nyheter - - Konsument -

MAT: Att vi le­ver i en ve­ge­ta­risk matt­rend är up­pen­bart. En an­nan trend som är stor är kåltren­den. Först var det svart­kål, se­dan låg grönkå­len på al­las tall­rik, i vint­ras do­mi­ne­ra­de blom­kå­len och spetskå­len. Vil­ken kål som står på tur kan va­ra sa­vojkål el­ler kål­rab­bi, skri­ver Råd & Rön.

En tren­dig dryck är det ja­pans­ka fin­mal­da grö­na te­pulv­ret mat­cha. He­la bla­det ”dricks” och in­ne­hål­let av an­tiox­i­dan­ter, mi­ne­ra­ler och pro­te­in är högt. Tra­di­tio­nellt an­ses mat­cha va­ra lug­nan­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.