Brist i kom­pe­tens mot livs­me­dels­fusk

Hallands Nyheter - - Konsument -

LIVSMEDEL: Livs­me­dels­ver­ket an­ser att Sve­ri­ge sak­nar de rät­ta för­ut­sätt­ning­ar­na för att kun­na ar­be­ta ef­fek­tivt mot livs­me­dels­fusk. Det an­ser myn­dig­he­ten i en rap­port som food­mo­ni­tor.se skri­ver om.

Fram­förallt rik­tas kri­tik mot kom­mu­ner­na som är kon­troll­myn­dig­he­ter­na på om­rå­det. Kom­mu­ner­na upp­täc­ker mer livs­me­dels­fusk än ti­di­ga­re men bris­ter i kom­pe­tens och re­sur­ser när fal­len ska ut­re­das vi­da­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.