ARN: Rätt att sä­ga upp av­tal med Key Co­de

Hallands Nyheter - - Konsument - AN­NA LILJENBERG kon­su­ment@gp.se

Key co­de secu­ri­ty för­läng­de av­ta­let när man­nen sa­de upp kort­skydd och id-be­vak­ning. Fel sä­ger All­män­na re­kla­ma­tions­nämn­den, ARN.

Man­nen ha­de be­ställt kort­skydd och id-be­vak­ning, men när han fick fak­tu­ran ring­de han kund­tjänst och vil­le sä­ga upp av­ta­let. När han kom fram fick han upp­gif­ten att han var bun­den i yt­ter­li­ga­re ett år. Han vill att av­ta­let an­nul­le­ras och att han får till­ba­ka 649 kro­nor.

Key co­de secu­ri­ty mot­sät­ter sig kra­vet och sä­ger att det i de full­stän­di­ga vill­ko­ren man­nen fått i mejl fram­går när man mås­te sä­ga upp ett av­tal.

ARN:S UT­RED­NING VI­SAR att man­nen haft tjäns­ten se­dan 2015 och att det för­läng­des med 12 må­na­der i slu­tet av 2016 ef­tersom han in­te sa­de upp det.

Men en­ligt la­gen mås­te en nä­ringsid­ka­re på­min­na kon­su­men­ten se­nast en må­nad in­nan en au­to­ma­tisk för­läng­ning sker. Fö­re­ta­get har dock in­te vi­sat att man gjort det, där­för ska Key co­de an­nul­le­ra av­ta­let och be­ta­la till­ba­ka peng­ar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.