ARN: Kun­den mås­te be­vi­sa fel

Hallands Nyheter - - Konsument - AN­NA LILJENBERG kon­su­ment@gp.se

Kvin­nan vil­le få na­tur­li­ga sling­or in­för ba­len. Men hå­ret blev sön­der­blekt och grått.

Kvin­nan vil­le lju­sa upp sitt hår in­för stu­dent­ba­len och be­ställ­de na­tur­li­ga sling­or för 1 490 kro­nor. Men hon blev miss­nöjd och kla­ga­de di­rekt. Sa­long­en er­bjöd ef­ter dis­kus­sio­ner en om­färg­ning ut­an ga­ran­ti att det skul­le bli bra. Hå­ret blev gult och det blev kvin­nan in­te hel­ler nöjd med.

Ef­ter fle­ra dis­kus­sio­ner med sa­long­en av­böj­de hon fler åt­gär­der. Kvin­nan an­mäl­de sa­ken till ARN, All­män­na re­kla­ma­tions­nämn­den och kräv­de 2 322 kro­nor i ska­de­stånd.

Fri­sö­ren Le Co­if­feur i Gö­te­borg mot­sat­te sig kra­vet. Kvin­nans fri­sör har el­va års yr­kes­er­fa­ren­het och fö­re­ta­get upp­ger att kvin­nan och fri­sö­ren kom­mit över­ens om ny­an­sen och att kun­den var nöjd ef­ter sling­ning­en. Fö­re­ta­get häv­dar att det var kun­dens mam­ma som vil­le ha peng­ar­na till­ba­ka.

ARN går på fri­sö­rens lin­je och me­nar att kvin­nan in­te kun­nat be­vi­sa att sling­ning­en var fel­ak­tig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.