Vår­pri­mö­rer bå­de på piz­za och i des­sert

Hallands Nyheter - - Livets Gång - MISANS MAT um­nw@hal­lands­pos­ten.se

”Kom ba­ra ihåg att ug­nen ska va­ra het, het, het och att ba­ga­ren mås­te ha örn­koll på ti­den...”

Glad såsom få­geln i mor­gon­stun­den? Nja, det är väl att ta i, men nog är det väl trev­ligt att vak­na till lju­det av yst­ra kol­tras­tar och att det är ljust ute.

Det är onek­li­gen li­te surt att fort­fa­ran­de be­hö­va skra­pa bil­ru­tor­na på mor­nar­na, men jag en­vi­sas trots det­ta med att klä mig ef­ter al­ma­nac­kan och går såklart om­kring och hutt­rar i all­de­les för tunn jac­ka.

Förr el­ler se­na­re kom­mer kli­ma­tet och jag att sam­man­strå­la i ljuv har­mo­ni. En vac­ker dag blir det. Det är re­dan be­stämt.

DEN KOM­MAN­DE HEL­GEN på­bju­der ju tra­di­tio­nen att vi ska bli li­te mer våryrs­li­ga än van­ligt och då kan det väl va­ra lä­ge att kö­ra vår­te­mat än­da in i kökskak­let.

Jag har än­nu in­te upp­da­te­rat mig om lä­get i spar­ris­säng­ar­na i vår del av ri­ket, men jag kan ana att en och an­nan knopp bör­jat tit­ta upp över jor­dy­tan och sä­kert lik­som jag ock­så und­rar var­för det är så sö­rens kallt.

Spar­ris är en grön­sak jag svår­li­gen kan le­va ut­an. Jag vill gär­na ha den färsk ock­så. Ty­värr in­ne­bär det­ta att jag mil­jö­syn­dar när jag smy­ger ner ett knip­pe i va­ru­kor­gen off svensk se­a­son. Men ba­ra vär­men kam­mar till sig så lär det ju bli sprutt på verk­sam­he­ten hos vå­ra lo­ka­la od­la­re och där, kan jag lo­va, häng­er jag på lå­set.

PIZ­ZA FUN­KAR I al­la års­ti­der och i al­la ge­ne­ra­tio­ner. Det är av­spänd mat som i stan­dard­ver­sion säl­lan krä­ver mer än en tom mage, ett glas vin, fu­la klä­der och en bra film på tv.

Den här ver­sio­nen är li­te ele­gan­ta­re, men får myc­ket smak­till­skott av cam­bo­zo­lan.

Skär man den i tun­na bi­tar är den per­fekt som ap­ti­tre­ta­re till ett glas rosé, an­nars är det en trev­lig bufférätt el­ler så gör man den till lunch med en sal­lad till.

Kom ba­ra ihåg att ug­nen ska va­ra het, het, het och att piz­za­ba­ga­ren mås­te ha örn­koll på ti­den...

Ra­bar­ber är ock­så en vår­pri­mör att to­käls­ka. Jag gör of­ta bå­de paj och ra­bar­berka­ka med ma­räng­täc­ke, men en kom­pott är ock­så mum­sigt – och an­vänd­bart. Vill man in­te ha den till des­sert, kan man an­vän­da den ovan­på grö­ten el­ler i fi­len till helgens lång­fru­kostar.

DET TAR IN­TE lång stund att få den klar och är upp­åt väg­gar­na god att an­vän­da till­sam­mans med pan­nacot­ta. Någ­ra ros­ta­de has­sel­nöt­ter ovan­på är fint till.

Bild: ULLAMI NYHUUS-WIRÉN

LYXPIZZA. Om bil­der kun­de dof­ta... skul­le ni ana bå­de cam­bo­zo­la och li­te vit­lök. Lät­tä­tet, vill jag lo­va.

SAMSTÄMT. Ra­bar­ber­kom­pott i bot­ten och pan­nacot­ta med någ­ra grov­hac­ka­de ros­ta­de has­sel­nöt­ter ovan­på. Got­te...

MÅNGSIDIG. Spar­ris är en grön­sak som pas­sar till allt! I dag som top­ping på en piz­za.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.