Här ska det fi­ras!

50 ÅR: FAL­KEN­BERGS MC-KLUBB FYL­LER JÄMNT

Hallands Nyheter - - Livets Gång - Le­na Berglund 010-471 53 63 ∙ le­na.berglund@hn.se

– Det fanns en mas­sa mc-folk som kör­de i stan och in­te ha­de nån­stans att ta vägen. Så kom­mu­nen ord­na­de en lo­kal, sä­ger Hol­ger som blev med­lem 1974.

DEN DRIVANDE KRAFTEN och ord­fö­ran­de vid star­ten och un­der många år var Pel­le Olofs­son. Som mest ha­de klub­ben över hund­ra med­lem­mar, det var på 70-ta­let. På 80-ta­let mins­ka­de in­tres­set men i bör­jan av 2000-ta­let blås­te Hol­ger nytt liv i verk­sam­he­ten som i dag har 15 ak­ti­va med­lem­mar och Roy Karls­son som ord­fö­ran­de.

– Vi har ing­en klubb­lo­kal ut­an träf­fas på Skrea mo­tell el­ler på Fal­ken­bergs torg. Vi gör ut­flyk­ter till­sam­mans, det finns fi­na mo­tor­cy­kel­vä­gar i om­giv­ning­ar­na. En fa­vo­rit är sträc­kan från Glom­men till Mo­rup, det är goa fi­na kur­vor och ny­as­fal­te­rat, be­rät­tar Hol­ger och Cal­le.

DÅ KLUB­BEN STAR­TA­DES för 50 år se­dan var me­del­ål­dern be­tyd­ligt yng­re. Från bör­jan höll med­lem­mar­na till i ett gam­malt ruc­kel i Staf­singe. 1971 flyt­ta­de klub­ben in i fö­re det­ta Kär­rets gård i Ar­vid­storp. Då be­stod klub­ben av ett 80-tal med­lem­mar i ål­dern 16-35 år som på egen hand rus­ta­de upp den gam­la bond­går­den. Stäl­let ha­de ing­en verkstad ut­an fun­ge­ra­de mer som en träff­punkt. Där­e­mot ha­de klub­ben bå­de en ral­ly- och en fest­kom­mit­té.

De mo­tor­cy­kel­in­tres­se­ra­de ung­do­mar­na sköt­te sig bra och kom­mu­nen som fix­at fram även lo­ka­len var nöjd.

blir på re­stau­rang Hansen & Co i Falkenberg är 87 fö­re det­ta med­lem­mar och nu­va­ran­de med­lem­mar an­mäl­da. Tro­ligt­vis blir det myc­ket snack och gam­la min­nen.

– Trots att många är ut­sprid­da run­tom i Sve­ri­ge och ett par bor i Dan­mark var det in­te så svårt att hit­ta dem. Gam­la hand­ling­ar från klub­ben finns spa­ra­de. Någ­ra som kom­mer har vi in­te sett på 30 år, sä­ger Hol­ger.

Hol­ger Lun­dahl och Cal­le Lars­son ska på 50-års­ka­las i dag. Det var 1967 som Fal­ken­bergs mo­tor­cy­kel­klubb bil­da­des och fick egen lo­kal i Staf­singe.

"Trots att många är ut­sprid­da run­tom i Sve­ri­ge och ett par bor i Dan­mark var det in­te så svårt att hit­ta dem"

HOL­GER LUN­DAHL

BÅ­DE HOL­GER OCH Cal­le har haft mo­tor­cyklar he­la ti­den, nu­me­ra har de två var. Hol­ger har två Hon­dor mo­dell ST 1100 cc, den ena ut­an den and­ra med si­do­vagn.

– Jag har kört med si­do­vagn se­dan 1974, sä­ger han.

Cal­le har en Tri­umph Tri­dent 750 cc samt en Duca­ti Mul­tistra­da 1000 cc.

Bå­da tyc­ker att det är spe­ci­ellt att kö­ra mo­tor­cy­kel, dels på grund av fri­hets­käns­lan, dels på grund av sam­man­håll­ning­en.

– Vi mc-fö­ra­re häl­sar all­tid på varand­ra.

Bild: OLA FOLKESSON

FALKENBERGSKNUTTAR. Hol­ger Lun­dahl och Cal­le Lars­son på väg. Hol­ger blev med­lem i Fal­ken­bergs mc-klubb 1974 och Cal­le re­dan 1970.

Bild: PRI­VAT

MÅNGA CYKLAR. På mo­tor­cy­kel­klub­bens gårds­plan i Ar­vid­storp på 70-ta­let.

Bild: PRI­VAT

VID BOR­DET. Ol­le Nor­ton samt Pel­le Olofs­son, klub­bens ska­pa­re och då­va­ran­de ord­fö­ran­de, ska med på fes­ten. Här li­te yng­re än i dag.

Bild: PRI­VAT

KLUBBLOKALEN. Mo­tor­cy­kel­klub­ben fick ta över fö­re det­ta Kär­rets gård i Ar­vid­storp

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.