Läns­der­by mel­lan HBK och Mo­rup

Hallands Nyheter - - Livets Gång - JAN-OLOF NILS­SON Hal­land för 50 år se­dan

Förs­ta maj går i den in­ter­na­tio­nel­la so­li­da­ri­te­tens tec­ken, även här i Hal­land. Ban­de­rol­ler, pla­kat och tal fylls där­för av bud­skap kring si­tu­a­tio­nen i Vietnam och Syd­af­ri­ka, men även Gre­kland där en mi­li­tär­jun­ta just ta­git mak­ten vil­ket tving­at många op­po­si­tio­nel­la att fly lan­det, bland an­nat till Sve­ri­ge. I de­mon­stra­tions­tå­get ut till Val­lar­na i Falkenberg fin­ner vi dock även en stor ban­de­roll med lo­kalt in­slag i vil­ket man krä­ver att det ho­ta­de la­sa­ret­tet blir kvar i sta­den.

FORNA ALLSVENSKARNA HBK spe­lar, som be­kant, nu­me­ra i Div III Syd­väst­ra Gö­ta­land, var­för det i vec­kan blir läns­der­by mot Mo­rup på Ör­jans Vall. Gäs­ter­na bju­der på bra mot­stånd, men ef­ter bland an­nat ett tvek­samt off­si­de­mål går boll­klub­ben till slut än­då seg­ran­de ur Hal­lands­der­byt. Hal­lands en­da elit­lag just nu är istäl­let Hal­mia som för när­va­ran­de åter­finns på en mit­ten­plats i Div II.

Mo­tocros­sen är fort­satt myc­ket po­pu­lär, och i hel­gen sam­las he­la 4 500 en­tu­si­as­ter på An­ne­bergs­ba­nan ut­an­för Varberg där man i strå­lan­de väder får se två Sm-lopp i sid­vagn och fle­ra and­ra raff­lan­de lopp i and­ra klas­ser. Hem­ma­å­ka­ren Ove Lun­dell kni­per en fjär­de­plats i 500cc ef­ter en be­jublad om­kör­ning i sista bö­jen. Bäs­te hallän­ning blir dock Fal­ken­bergs Mark­ku Walla­vu­o­ri som tar en me­ri­te­ran­de heatse­ger i 250cc.

Mo­tocros­sen är fort­satt myc­ket po­pu­lär, och i hel­gen sam­las he­la 4 500 en­tu­si­as­ter på An­ne­bergs­ba­nan ut­an­för Varberg

DET BLIR ÄVEN cy­kel ut­an mo­tor i Varberg den­na vec­ka. Och här lyst­rar al­la do­mi­nan­ter­na till smek­nam­net ”Fåg­lum”, om än de fort­fa­ran­de he­ter Pet­ters­son i ef­ter­namn. Och all­ra mest lyst­rar för­står Erik ”Fåg­lum” Pet­ters­son, som tar hem CK Wa­nos Monarklopp för fjär­de gång­en och där­med er­öv­rar det av Monark upp­sat­ta vand­rings­pri­set för all­tid. Öv­ri­ga i den ma­ka­lö­sa bröd­ra­kvar­tet­ten be­läg­ger and­ra (Gösta), tred­je (Tho­mas) och sjun­de­plat­sen (Stu­re). Vi miss­tän­ker allt­så starkt att det blir Stu­re som får be­ta­la fi­kat på re­san hem till Vår­går­da, me­dan Tho­mas och Gösta får bä­ra Eriks po­kal.

OCH AVSLUTNINGSVIS, NÄR vi än­då öds­lat den mesta trycksvär­tan på sport, kon­sta­te­rar vi att ten­ni­sen fort­sät­ter att spri­da sig som en löp­eld över Hal­land. Nu­me­ra går det knappt en vec­ka ut­an att en ny ba­na an­läggs, och just den­na vec­ka hand­lar det om lil­la Ätran och ÄIF:S ny­bil­da­de ten­nissek­tion som nu kan ta sin ba­na i be­sitt­ning. Ba­nan, som är be­lä­gen i det vack­ra om­rå­det kring Sjö­vi­ken, har kostat 21 000 kr att an­läg­ga. Skolung­dom be­ta­lar ba­ra 50 öre för en tim­mas spel un­der dag­tid, lå­ter klub­ben med­de­la. Det sker myc­ket på or­ten just nu. Ny­öpp­nat ho­tell, ny stor ka­ros­se­ri­fa­brik, och så nu den nya ten­nisba­nan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.