Den tunga in­led­ning­en

Två av­brut­na lopp och en sistap­lats. F1-sä­song­en har bör­jat tungt för Mar­cus Erics­son – så bor­de vi va­ra oro­a­de? – Jag är in­te det, han är eta­ble­rad in­om spor­ten nu, sä­ger Via­sat-kom­men­ta­torn och ex­per­ten Jan­ne Blomqvist.

Hallands Nyheter - - Väder & Vind - PATRIK LARS­SON/TT

Sön­dag, 6 sep­tem­ber 2015. Mon­za, Ita­li­en. Det var se­nas­te gång­en som Mar­cus Erics­son tog poäng i formel 1. Se­dan dess har den svens­ke F1-fö­ra­ren och hans team, Sau­ber, käm­pat i mot­vind för att åter kli­va upp bland de po­äng­gi­van­de pla­ce­ring­ar­na.

FÖR­RA SÄ­SONG­EN SLU­TA­DE helt po­äng­lös och på de tre in­le­dan­de lop­pen un­der 2017 är Erics­sons fa­cit som föl­jer: bru­tet lopp i Austra­li­en (hyd­rau­lik­fel); sist av al­la som gick i mål, 15:e plats, i Ki­na och för­ra hel­gen bru­tet lopp i Ba­h­rain (tra­sig väx­ellå­da).

På ren svens­ka: noll poäng och en dep­pig start på året. Nu vän­tar en täv­ling i Sotji, Ryss­land.

– Det har gått tungt re­sul­tatmäs­sigt, men man mås­te sam­ti­digt va­ra med­ve­ten om vil­ka möj­lig­he­ter han har med sin bil. Han har gjort det han kan med det ma­te­ri­al han har, sä­ger Via­sats F1-kom­men­ta­tor Jan­ne Blomqvist till TT.

Formel 1 ser an­norlun­da ut i år. Reg­le­ments­för­änd­ring­ar har gett snab­ba­re bi­lar och ett åter­upp­stån­det Fer­ra­ri, ett de­cen­ni­um ef­ter se­nas­te ti­teln. Men för­änd­ring­ar gyn­nar säl­lan mind­re stall, som Erics­sons Sau­ber.

– Man bru­kar sä­ga att det drar isär start­fäl­tet. De sto­ra har så myc­ket mer re­sur­ser. Ut­veck­lings­ut­rym­met är gi­gan­tiskt och de som har mest re­sur­ser kan dra stor nyt­ta av det.

Mar­cus Erics­son är 26 år gam­mal nu och ing­en purung ta­lang läng­re. Det här är hans fjär­de sä­song i F1. Men nå­gon stör­re press är han in­te un­der.

– In­te från stal­let, ut­an från ho­nom själv. För att kom­ma hög­re upp och sit­ta i en bätt­re bil skul­le han be­hö­va gö­ra någ­ra ”he­ad­li­ne­re­sul­tat”, sä­ger Blomqvist. Så vi ska in­te oroa oss för att bli ut­an en svensk i F1?

– Det kom­mer fin­nas plats för ho­nom på grid­den i många år framåt. Han kom­mer sä­kert gö­ra fy­ra, fem år till.

Sebastian Vet­tel var snab­bast på det and­ra trä­nings­pas­set in­för sön­da­gens F1-lopp i Sotji. Tys­ken, som top­par Vm-ta­bel­len, var 0,26 se­kun­der fö­re sin fins­ke stall­kam­rat i Fer­ra­ri, Ki­mi Rä­ik­kö­nen.

FER­RA­RI HAR IN­LETT årets Vm-sä­song bätt­re än på länge och ri­va­ler­na i Mer­ce­des har haft svårt att hänga med i det ita­li­ens­ka stal­lets tem­po i Sotji. Fin­län­da­ren Valt­te­ri Bot­tas ha­de tred­je bäs­ta tid, näs­tan sju ti­on­de­lar bakom Rä­ik­kö­nen.

Det fort­sät­ter att gå tungt för Mar­cus Erics­son. Svens­ken no­te­ra­des för den säms­ta ti­den på da­gens bå­da trä­nings­ses­sio­ner. Mest oro­an­de är kanske att Sau­ber­fö­ra­ren var näs­tan fy­ra ti­on­de­lar lång­sam­ma­re än sin stall­kam­rat, tys­ken Pa­scal We­hr­le­in, runt ba­nan i den rys­ka Os-sta­den.

Tidskva­let in­för sön­da­gens lopp körs på lör­da­gen.

”Det kom­mer fin­nas plats för ho­nom på grid­den i många år framåt”

JAN­NE BLOMQVIST kom­men­ta­tor, Via­sat

Bild: PATRIK LUN­DIN

MÅS­TE GASA MER. Mar­cus Erics­son har in­te fått det att stäm­ma i sä­songsin­led­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.