Vik­tor Gö­tes­sons mål var snyggt men FFF för­lo­ra­de.

FOT­BOLL

Hallands Nyheter - - Väder & Vind - Mi­kael Martins­son 010-471 52 47 ∙ mi­kael.martins­son@hn.se

Fal­ken­bergs FF står på noll seg­rar ef­ter fem mat­cher och då har tre va­rit hem­ma på Fal­con Al­ko­hol­fri Arena.

Det är en mar­drömstart. Men spe­lar­na och trä­na­ren Has­se Eklund vill in­te ta or­det kris i sin mun för det ex-all­svens­ka la­get.

– Jag tyc­ker vi är på rätt väg. Det här var en spel­mäs­sigt okej match. Vi skul­le vun­nit mot Åtvi­da­berg och vi skul­le vun­nit den här mat­chen. Men vi mås­te va­ra mer nog­gran­na i den eg­na box­en, sa Ti­bor Jo­za. Och tilla­de: – Och så mås­te vi bör­ja gö­ra fler mål.

Has­se Eklund:

– Såklart är det här tungt. Vi job­bar dag­li­gen med det här och det är fru­stre­ran­de att vi släp­per in mål på oli­ka sätt he­la ti­den.

FALKENBERG HA­DE ETT fast grepp om mat­chen un­der förs­ta halv­lek, men ha­de li­te svårt att ska­pa vas­sa chan­ser. Men spel­mäs­sigt fun­ge­ra­de det bra mot Gais tre­backs­lin­je.

Vik­tor Gö­tes­son ha­de en gyl­le­ne chans att ge Falkenberg led­ning­en i den 14:e mi­nu­ten. På en snygg pass­ning från Christof­fer Carls­son drog han till ett lågt skott. Men Da­mir Me­hic fick fing­rar­na på bol­len in­nan den tog i in­si­dan av stol­pen och rul­la­de ret­fullt fram­för mål­lin­jen in­nan Carl Ny­ström kun­de slå bort den.

– Det är tungt nu och det är små mar­gi­na­ler he­la ti­den. De be­hö­ver vi få med oss. Just nu får vi in­te in bol­len. Sam­ti­digt som vi in­te får släp­pa in så enk­la mål, sa trä­na­ren Has­se Eklund.

Gais led­nings­mål kom på Dan

Oj, vad Fal­ken­bergs FF be­hö­ver en se­ger. – Det är ing­en kris, men det klart folk krä­ver att vi ska vin­na mat­cher, sa Ti­bor Jo­za.

Ke­ats in­kast där först Dar­dan Rex­he­pi skarv­nic­ka­de och se­dan Niclas An­dersén såg till att bol­len gick in i må­let.

– Vi är bra upp­ställ­da där men i år är vi li­te be­grän­sa­de i hu­vud­spe­let. Men vi ska än­då ta bort bol­len där, sa Has­se Eklund.

EKLUND ME­NA­DE ATT med To­bi­as Karls­son och Daniel Jo­hans­son i mit­ten får man ett star­ka­re hu­vud­spel. Men de bå­da är in­te i spel­dug­ligt skick.

– Vi mås­te gå in tuf­fa­re med krop­pen i stäl­let, sa Ti­bor Jo­za.

Ef­ter ett par sor­ger och någ­ra be­drö­vel­ser fick Vik­tor Gö­tes­son änt­li­gen sät­ta dit bol­len igen. Hans 1–1-kvit­te­ring var en de­li­ka­tess, en klack på Jo­han­nes Valls in­lägg.

MEN SE­DAN VAR det slut på chan­ser­na för Gö­tes­son.

– Vi ha­de en bra of­fen­siv och var bra fart framåt, men kun­de ha ska­pat fler chan­ser, me­na­de Has­se Eklund.

Och pre­cis när FFF ha­de bör­jat tryc­ka till­ba­ka Gais på all­var i and­ra halv­lek och Amin Na­za­ri och se­dan Christof­fer Carls­son så när gett la­get led­ning­en så kom Gais 2–1.

– De ha­de ju in­te va­rit up­pe på vår plan­hal­va, suc­ka­de Has­se Eklund.

Och åter­i­gen var det ett kort­växt för­svar som in­te fick un­dan halv­vol­ley­pass­ning­en från Ja­mes Sin­clair.

– Jag fick gö­ra en över­flytt­ning och då är det svårt att få till späns­ten, sa Ti­bor Jo­za som var mil­li­me­ter från att nic­ka bort pass­ning­en till Dar­dan Rex­he­pi.

Nå­gon skarp kvit­te­rings­chans kom ald­rig.

Bild: KRISTER AN­DERS­SON

LÄCKERT MÅL. Jo­han­nes Valls in­lägg var bra och Vik­tor Gö­tes­sons klack mag­ni­fik. Men det räck­te in­te till någ­ra poäng för FFF som fal­ler ner­åt i Su­pe­ret­tan­ta­bel­len.

TUNGT. Christof­fer Carls­son och hans Falkenberg dep­par ef­ter en ny för­lust.

Bild: KRISTER AN­DERS­SON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.