Full­satt cy­kel­lä­ger in­för Tjejvät­tern

Hallands Nyheter - - Sporten -

CY­KEL: I dag star­tar Tjejvät­tern­läg­ret i Varberg. Det är ett lä­ger för cy­kel­in­tres­se­ra­de tje­jer som lad­dar upp in­för Tjejvät­tern. Lägret hålls för tred­je året i rad och rik­tar sig till så­väl ra­cer­cy­klis­ter som till ny­bör­ja­re.

– Lägret har bli­vit omått­ligt po­pu­lärt, det är tyd­ligt att det finns ett starkt in­tres­se för ak­ti­vi­te­ter med ett upp­lägg där tje­jer cyklar till­sam­mans, sä­ger Johanna Smed­berg, mark­nads­chef för Cre­scent i ett press­med­de­lan­de. Cre­scent an­ord­nar lägret till­sam­mans med Kust­ho­tel­let i Varberg.

Lägret är i år full­satt vil­ket be­ty­der att 50 cy­klis­ter kom­mer rul­la runt på vägar­na i Var­bergs kom­mun mel­lan fre­dag och sön­dag. Lägret gäs­tas av elit­cy­klist­la­get Team Cre­scent DARE som star­ta­des med må­let att öka jäm­ställd­he­ten och stär­ka dam­cyk­ling­en. En an­nan som dy­ker upp är även­ty­ra­ren Re­na­ta Chlums­ka som ska fö­re­lä­sa. Den som med­ver­kar i Tjejvät­tern­läg­ret får en start­plats till Tjejvät­tern som går av sta­peln den 10 ju­ni.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.