Ta­lang­en kan bräc­ka sin pap­pa

Hallands Nyheter - - Sporten - GÖRAN SUNDBERG TT

Pap­pa Niklas tog två Sm-guld, men fick vän­ta på sitt förs­ta tills han var 31 år gam­mal. Nu kan so­nen Li­as An­ders­son slå till re­dan som 18-åring. – När vi gick till fi­nal så ring­de jag pap­pa och sa­de ”hur svårt kan det va­ra?”, sä­ger Hv­ta­lang­en med ett skratt in­för den sjun­de och av­gö­ran­de Sm­fi­na­len.

Ef­ter att ha blåst Brynäs på guld­fest i Gäv­le i tors­dags kväll med 5–3-se­gern – An­ders­son sva­ra­de för en mål­gi­van­de pass­ning – ska nu he­la fi­nal­se­ri­en av­gö­ras i en sjun­de match i Jön­kö­ping i dag.

Ba­ra en en­da gång ti­di­ga­re i histo­ri­en har en fi­nal­se­rie gått till sju mat­cher, då var det HV71 som vann på hem­ma­plan mot Fär­je­stad.

– Det ska bli jät­te­häf­tigt, det blir den störs­ta mat­chen jag har upp­levt i min kar­riär. Det är ba­ra att lad­da om och in­te glöm­ma att nju­ta, sä­ger Kungälvs­so­nen.

Han har hoc­keyn i blo­det. Pap­pa Niklas är en ikon i Frölun­da ef­ter att ha lett la­get till två Sm-guld 2003 och 2005. Förs­ta guld­å­ret ut­sågs han till slut­spe­lets mest vär­de­ful­le spe­la­re, and­ra året sköt han guld­må­let.

SM-TITLARNA KOM I slu­tet av hans kar­riär. För Li­as An­ders­son har den pre­cis bör­jat på se­ni­or­ni­vå då han har gjort sin förs­ta he­la A-lags­sä­song.

– Fast pap­pa drog ju över till Nor­da­me­ri­ka gans­ka ti­digt, an­nars ha­de han kanske vun­nit ti­di­ga­re, sä­ger Li­as om jäm­fö­rel­sen.

Så kan det bli för An­ders­son den yng­re ock­så. Da­gens av­gö­ran­de Sm-fi­nal kan bli det sista han gör bå­de i HV71 och SHL. Han vän­tas gå högt i som­ma­rens draft och NHL:S scou­tingav­del­ning ran­kar ho­nom trea bland de eu­ro­pe­is­ka spe­lar­na.

LI­AS AN­DERS­SONS KEDJA med Mat­ti­as Te­den­by och Filip Sand­berg är re­na ra­certri­on i en fi­nal­se­rie med hög fart. De kal­las ”Bum­bi­björnsked­jan” för att de är re­la­tivt små. Tri­on har gjort sam­man­lagt 25 poäng i slut­spe­let, varav el­va i fi­nal­se­ri­en. An­ders­son står på två poäng i fi­nal­se­ri­en, 1+1, och är nöjd med spe­let, men in­te med ked­jans målut­del­ning: fy­ra fi­nal­mål.

– Jag tyc­ker att vår kedja har ska­pat väl­digt många lä­gen, men vi har in­te fått dit den rik­tigt. Vi bor­de ha gjort fler mål, sä­ger han.

Kom­mer de i dag kan det bli guld värt för HV71.

Bild: LINE SKAUGRUD LANDEVIK

TRAVFEST. Jon W Pe­der­sen och Kent Jell­mund, sport­chef re­spek­ti­ve mark­nads­chef på Åby i Möln­dal, hop­pas på världs­re­kord i dag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.