Åby lad­dar för folk­fest och ett världs­re­kord

Hallands Nyheter - - Spor­ten - MAG­NUS VA­SELL 031-62 40 00 mag­nus.va­sell@gp.se

Åbys sport­chef hop­pas på nytt världs­re­kord un­der Olym­pi­a­tra­vet. – Är de ytt­re för­hål­lan­de­na de rät­ta kan det myc­ket väl bli så, sä­ger Jon W Pe­der­sen.

Det in­ne­bär i så fall att den bäs­ta häs­ten ska ha snab­ba­re snit­tid än en mi­nut och tio se­kun­der per kilo­me­ter på sträc­kan som är 2 140 me­ter.

Världs­re­kor­det (1.10) har en häst som he­ter Ro­bert Bi och vars bror Oa­sis Bi fak­tiskt spring­er i lör­da­gens fi­nal­lopp.

Den ku­sen upp­ges dock in­te va­ra li­ka snabb som bror­san, men, som sport­che­fen Jon W Pe­der­sen sä­ger: ” I trav kan allt hän­da”.

Om vad han an­ser är rätt ytt­re för­hål­lan­den, sä­ger han:

– Det ska va­ra vind­stil­la, sol och en torr ba­na. Själ­va lop­pet mås­te va­ra jämnt och ha ett bra tem­po, då kan det smäl­la till. I fjol var vi ba­ra någ­ra ti­on­de­lar ifrån världs­re­kor­det – och då var det än­då då­ligt vä­der, sä­ger han.

I år pra­tar vä­der­ma­kar­na om sol och hyf­sat varmt. Ar­ran­gö­ren med mark­nads­che­fen Kent Jell­mund i spet­sen tror för­stås på en folk­fest.

– Vi hop­pas loc­ka upp mot 15 000 per­so­ner, sä­ger han.

På plats i Möln­dal finns fle­ra pa­ra­lym­pi­er och olym­pi­er. Bland de se­na­re åter­finns en kvar­tett Os-hjäl­tar från Lil­le­ham­mer 1994, näm­li­gen ti­di­ga­re Is­hoc­key­spe­lar­na Pe­ter ”Fop­pa” Fors­berg, Char­les ”Chal­le” Berglund, Mats Näslund och Mag­nus ”Sig­ge” Svens­son som bland an­nat ska gö­ra upp i kälk­hoc­key. Den olym­pis­ka el­den tänds av för­re tre­stegs­hop­pa­ren Christi­an Ols­son.

– Olym­pi­a­tra­vet, det förs­ta hölls 1979, och är ett sam­ar­be­te mel­lan oss, ATG, Sve­ri­ges Olym­pis­ka Kom­mit­té och Sve­ri­ges Pa­ra­lym­pis­ka Kom­mit­té. Den olym­pis­ka rö­rel­sen får år­li­gen mel­lan fem och åt­ta mil­jo­ner kro­nor, sä­ger Kent Jell­mund.

I lör­da­gens V75 är för­stås den sto­ra snacki­sen vil­ken av de tio stjärn­häs­tar­na som ska ta hem fi­nal­lop­pet.

– Ut­gång­en är öp­pen. Det kom­mer att bli oer­hört jämnt där al­la i fäl­tet är kan bli vin­na­re med en bra dag. Hur blir man en vin­na­re som spe­la­re?

– Tja du, viss­te jag det… Själv­klart är kun­skap om häs­tar, stal­lar, kus­kar, ba­nor och dags­form vik­tigt. Men ibland kan det va­ra bra att in­te ve­ta för myc­ket ut­an i stäl­let gå på chans el­ler käns­la, sä­ger Pe­der­sen. Finns det nå­gon fa­vo­rit i fi­na­len?

– Num­mer sex, ame­ri­kans­ka Nun­cio, är en av värl­dens bäs­ta trav­häs­tar – hit­tills har sex­å­ring­en dra­git in när­ma­re 28 mil­jo­ner kro­nor. Men som det finns fler som kan över­ras­ka, sä­ger Jon W Pe­der­sen.

Första­pri­set i Olym­pi­a­tra­vet är he­la 1,5 mil­jo­ner och en en­sam vin­na­re kan kam­ma hem runt 20 mil­jo­ner.

Bild: MI­CHAEL ER­ICH­SEN

STARKT START­FÄLT. Nun­cio pe­kas ut som en av värl­dens bäs­ta trav­häs­tar, men det är fler eki­page som kan ut­ma­na om se­gern.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.