Hett der­by vän­tar i den evi­ga sta­den

Hallands Nyheter - - Sporten::internationell Fotbollshelg - JIMMY EWERTSSON sport@gp.se

Bar­riä­rer­na är bor­ta och cur­vor­na till­ba­ka på Sta­dio Olim­pi­co när Serie A-tvåan Ro­ma tar emot stads­ri­va­len La­zio, som över­träf­fat al­la för­vänt­ning­ar un­der Si­mo­ne In­zag­his led­ning, i sä­song­ens fjär­de och sista Der­by del­la Ca­pi­ta­le. – På fot­bolls­pla­nen vill vi all­tid för­gö­ra La­zio. Vi mås­te ge 101 pro­cent, sä­ger Francesco Totti.

Det har gått över 23 år se­dan hans förs­ta der­by. Bep­pe Sig­no­ri ha­de gett La­zio led­ning­en när Car­lo Maz­zo­ne vän­de sig till sin 17-åri­ga jät­te­ta­lang för att räd­da Ro­ma. Francesco Totti gjor­de för­vis­so av­tryck och ord­na­de en straff, men Gi­u­sep­pe Gi­an­ni­ni brän­de och Tot­tis förs­ta Der­by del­la Ca­pi­ta­le slu­ta­de med för­lust. ”Er Pu­po­ne” har nu hun­nit bli 40 år gam­mal och sön­da­gens der­by kan myc­ket väl bli hans sista.

– Der­byt är all­tid en match olik nå­gon an­nan. Vi vet hur det för­ra der­byt slu­ta­de, så nu mås­te vi ta re­vansch. På pla­nen vill vi all­tid för­gö­ra La­zio. Vi mås­te ge 101 pro­cent, sa Totti när han i vec­kan hyl­la­des av Ni­ke för si­na 25 sä­song­er med Ro­ma med en spe­ci­al­de­sig­nad guld­sko.

FRANCESCO TOTTI, SOM nob­ba­de La­zio som 11-åring och blev Ro­mas störs­ta spe­la­re ge­nom ti­der­na är in­te läng­re nå­gon nyc­kel­spe­la­re i Lu­ci­a­no Spal­let­tis lag, men som sym­bol är han alltjämt ovär­der­lig.

Med åt­ta poäng upp till Ju­ven­tus och blott fem mat­cher kvar att spe­la tving­as Ro­ma även den­na sä­song ge upp för­hopp­ning­ar­na om en ti­tel och i stäl­let fo­ku­se­ra på att hål­la Na­po­li på av­stånd i kam­pen om andra­plat­sen.

I Gi­al­lo­ros­si har dock re­dan på­bör­jat pla­ne­ring­en in­för kom­man­de sä­song och i vec­kan pre­sen­te­ra­des Ramón Rodrí­gu­ez Ver­de­jo, el­ler Mon­chi som han kal­las, som ny sport­chef. Värv­nings­ge­ni­et Mon­chi gjor­de det till va­na att om­vand­la grå­sten till guld un­der si­na 17 år i Se­vil­la och nu har han sik­tet in­ställt på att åter­fö­ra Ro­ma till Eu­ro­pas topp­skikt.

MEN FÖRST OCH främst får han från läk­ta­ren be­vitt­na hur Spal­let­tis Ro­ma ska för­sö­ka ta re­vansch på La­zio ef­ter se­mi­final­för­lus­ten i Cop­pa Ita­lia i bör­jan på må­na­den.

– Vi är i form och kän­ner oss fy­siskt re­do för der­byt. Av sex der­byn har jag ba­ra för­lo­rat ett, men dessvär­re var det den all­ra tyngs­ta för­lus­ten. Der­byt är all­tid en spe­ci­ell match och det kom­mer sä­ker­li­gen bli en tuff kamp, sä­ger Ro­mas mitt­fälts­stjär­na Rad­ja Naing­go­lan.

Der­by­se­gern för­de La­zio till fi­nal i Cop­pa Ita­lia, där Ju­ven­tus vän­tar, och Le Aqui­le har va­rit en av sä­song­ens sto­ra över­rask­ning­ar i Serie A, där en Eu­ro­paplats till näs­ta sä­song finns in­om räck­håll. Den fram­gång­en ha­de få kun­nat för­vän­ta sig in­för sä­song­en när Mar­ce­lo Bi­el­sa plöts­ligt av­gick ef­ter blott 48 tim­mar på trä­nar­pos­ten. Si­mo­ne In­zag­hi, som till­fäl­ligt tog över La­zio fö­re­gå­en­de sä­song när Ste­fa­no Pi­o­li fick spar­ken ef­ter en tung der­by­för­lust, be­fann sig på en strand på Ibi­za när han fick frå­gan om att åter­vän­da. Han tve­ka­de in­te en se­kund. Och det är La­zi­osup­port­rar­na gla­da över.

In­zag­hi har im­po­ne­rat stort un­der sä­song­en och fått ut det mesta av ma­te­ri­a­let. Mitt­fälts­ge­ne­ra­len Lucas Big­lia har lett la­get och spe­la­re som Feli­pe An­der­son, Sergej Milin­ko­vic-sa­vic och Ci­ro Im­mo­bi­le har pre­ste­rat på hög ni­vå.

– SANNINGEN ÄR att ing­et lag för­vän­ta­de sig att vi skul­le ha en så bra sä­song, men vi har ar­be­tat hårt från förs­ta stund och är nöjda med vad vi ut­rät­tar. La­zio är till­ba­ka bland de sto­ra klub­bar­na och at­mo­sfä­ren i om­kläd­nings­rum­met är bra. Si­mo­ne In­zag­hi är en fan­tas­tisk trä­na­re, han för­be­re­der oss väl in­för mat­cher och är all­tid ut­märkt tak­tiskt, sä­ger Du­san Bas­ta till ku­rir.rs.

Med Ro­ma som käm­par för att bi­be­hål­la andra­plat­sen i Serie A och La­zio som för­sö­ker kni­pa en plats ut i Eu­ro­pa är det myc­ket på spel i mor­gon och pul­sen tycks åter­vänt till der­byt ef­ter åren av halv­tom­ma läk­ta­re. Sup­port­rar­nas boj­kott, som på­gick i näs­tan två år se­dan be­slu­tet att de­la upp cur­vor­na med bar­riä­rer, till­hör nu histo­ria. Bar­riä­rer­na är bor­ta och fan­sen är till­ba­ka på Sta­dio Olim­pi­co. Der­by del­la Ca­pi­ta­le lär bli en häf­tig till­ställ­ning bå­de på och ut­an­för pla­nen.

”Nu mås­te vi ta re­vansch. På pla­nen vill vi all­tid för­gö­ra La­zio. Vi mås­te ge 101 pro­cent.”

FRANCESCO TOTTI

Bild: INSIDEFOTO

TUFF KAMP. La­zi­os Feli­pe An­der­son glid­tack­las av Ro­mas Rad­ja Naing­go­lan i cup­der­byt i bör­jan av april.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.