I SISTA STUND

MED THO­MAS UHRBERG

Hallands Nyheter - - Sporten::internationell Fotbollshelg -

En Nun­cio i bra form vin­ner Olym­pi­a­tra­vets fi­nal med ett första­pris på 1,5 mil­jo­ner kro­nor.

Visst, mot­stån­det är hygg­ligt vasst men in­te så att jag di­rekt gör vå­gen.

Egent­li­gen är det li­te fa­sci­ne­ran­de att av de fem fi­na­lis­ter­na som in­te har en se­ger i se­nas­te star­ten åter­finns Nun­cio, Lio­nel NO, On Track Pi­ra­ten, Your High­ness och det sto­ra frå­ge­teck­net, den frans­ke Black d’av­ril .

Ja, Black d’av­ril har ba­ra tre vins­ter på 58 lopp, vil­ket kan jäm­fö­ras med Nun­ci­os 39 full­träf­far på 54 star­ter.

Det jag för­sö­ker sä­ga är att fle­ra av fi­na­lis­ter­na har en nå­got dun­kel form, så har Ste­fan Me­lan­der Nun­cio i 80-pro­cen­tig form bör det än­då räc­ka långt.

Och, jag sing­el­strec­kar.

En rik­tig chans­spik

V75-om­gång­en på Åby ser nå­got lu­rig ut och när dess­utom ba­nan har dubb­la open stretch tving­as ni spe­la­re att tän­ka till li­te ex­tra i jak­ten på vin­na­re.

För mig var fjär­de av­del­ning­en så svår­löst att jag tog till en pa­ten­ta­re; en el­ler al­la – och då spi­kar man!

Sam­buca Knight med Ro­bert Bergh kan bli svårsla­gen om eki­pa­get når spets. Av vad jag sett av 5-åring­en kan han öpp­na rus­kigt snabbt. Ro­bert läg­ger hel­ler ald­rig fing­rar­na emel­lan när han väl sat­sar på spets, ut­an det blir full gas – och frå­gan är om nå­gon av de and­ra kus­kar­na vill ut­ma­na Ro­bert nu när det finns dubb­la open strech?

Du har ju en gil­tig ur­säkt för att du släpp­te, allt­så rygg på le­da­ren på Åby är ju en ka­non­fin po­si­tion.

Ja, för­ra vec­kan skräll­de jag med en He­is­ka­nens-häst från just den po­si­tio­nen i V86. Grain­fi­eld Ace vann på re­kord­ti­den 1.11,9/1640a till odd­set 22.77.

Hur två blir tre i sto­lopp

Lo­vely Go­di­vas Min­ne är ett ty­piskt 2-häs­tar­lopp med Wild Ho­ney och Tre­a­su­re Kro­nos – men jag ploc­kar ock­så med Otro­ban­da. Var­för? Ja, hon är bra och växer i spets. Dess­utom finns det ett fint spel­vär­de i 5-åring­en.

Hon ren­sar enormt i ku­pong­hö­gen vid vinst.

I öv­rigt; Team Rög­le är värd en se­ger, så jag hop­pas verk­li­gen att det lö­ser sig för Quiz Töll. BORDTENNIS FOT­BOLL

Tho­mas Uhrberg

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.