Nun­cio gi­ven V75-bank – och Bergh är ock­så het

Hallands Nyheter - - Sporten::internationell Fotbollshelg -

5 Star­zin­ner har fy­ra ra­ka spets­seg­rar i Pe­ter Un­ter­ste­i­ners re­gi och det är inga bluff­vins­ter. Vid spets känns han oslag­bar. 3 Bar­ke­vious Min­go ga­lop­pe­ra­de un­der driv­ning i spets­stri­den mot mig och Väs­ter­bo Ex­act, så jag är in­te alls sä­ker på att han kan ta led­ning­en här. 9 Aron Pa­le­ma är rik­tigt bra. 6 Fa­bi­an BR har sla­git en ka­non som Fer­ra­ri BR, vis­ser­li­gen stod han då 20 fö­re men än­då. 4-åring­en är obe­seg­rad i fem star­ter, snabb ut och trä­na­ren är in­ne på att kör­spö­et är ett plus. Jag har Team Rög­les 8 Quiz Töll till start och med ett bätt­re spår ha­de jag va­rit op­ti­mis­tisk. 2 Trev­li Dil­li är ett starkt i sto och Flem­ming lå­ter re­jält po­si­tivt. 10 Bra­vo Na­va­ro­ne

får se­ger­tip­set med en viss tve­kan då spåret kan stäl­la till det. 3 Trot Kro­nos lär bli fa­vo­rit, men han var pre­cis in­te till sin för­del se­nast. Det var där­e­mot 5 Part Nan Ang­e­len,

lop­pets verk­li­ge ry­sa­re! 6 Sam­buca Knight

har spets­lä­ge och jag väl­jer att chans­spi­ka Ro­bert Berg­hs 5-åring. Det är en el­ler många i det­ta öpp­na ra­ce. 3 Wild Ho­ney el­ler

9 Tre­a­su­re Kro­nos som tip­set­ta är en smak­sak, det är två ka­nonston och bå­da var med i Prix d’ame­ri­que, dock ut­an fram­gång. Ett ty­piskt 2-häs­tarslopp, men jag vill ock­så ha med

2 Otro­ban­da. Hon vann Sto-der­byt från spets i fjol och nu kan det åter bli led­ning.

2 Sli­de so Ea­sy har ett fint lä­ge då han är snabb ut, han är van tufft mot­stånd och tål att gö­ra grov­job­bet. 9 Brei­da­bliks Nub­be är en ry­sa­re, då han kan av­slu­ta vasst. Han var ju duk­tig tvåa i Sprin­ter­mäs­ta­ren i fjol, ba­ra sla­gen av Un­c­le Lasse.

6 Nun­cio fick oför­tjänt myc­ket ne­ga­tiv kri­tik för den se­nas­te in­sat­sen. Han var helt okej ef­ter om­stän­dig­he­ter­na. Gi­ven spik.

THO­MAS SYSTEM

V75-1: 3, 5, 9, 12. Res: 1-4. V75-2: 2, 6, 8. Res: 10-5. V75-3: 3, 5, 7, 10, 13, 14. Res: 12-9. V75-4: 6 Sam­buca Knight. Res:5-11. V75-5: 2, 3, 9. Res: 10-4. V75-6: 2, 6, 7, 9, 10. Res: 1-5. V75-7: 6 Nun­cio. Res: 7-5. Sy­ste­met är på 1080 ra­der och kos­tar 540 kro­nor. Om man ock­så sing­el­strec­kar num­mer 5 Star­zin­ner i av­del­ning 1 blir det sy­ste­met på 270 ra­der och det kos­tar då 135 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.