John Soul är näs­ta sto­ra mu­sik­ex­port

John Soul jäm­förs med Dra­ke och The We­ek­nd och är sig­nad på sam­ma bo­lag som Hå­kan Hell­ström. Änt­li­gen får fal­ken­ber­ga­ren läm­na hem­mastu­di­on i mam­mans lä­gen­het – skiv­bo­la­get byg­ger ho­nom en ny.

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - Ma­lin Ei­re­felt 0721-91 12 67 ∙ ma­lin.ei­re­felt@hn.se

– Jag minns näs­tan in­te min barn­dom. Jag väx­te upp med min mam­ma och fy­ra syst­rar i Ar­vid­storp, med pa­ni­kång­est och sä­songs­de­pres­sio­ner. Det var di­a­gno­ser­na jag fick i al­la fall. Jag vet ba­ra att jag måd­de då­ligt och att jag var rädd.

Vi sit­ter på lå­na­de ute­möb­ler. På ena si­dan står ett ned­brun­net te­gel­hus, till störs­ta de­len ri­vet – Gju­te­ri­et i Falkenberg – på and­ra si­dan står fas­tig­he­ten där Jo­han Elk­hou­ry har hit­tat ett li­tet ga­rage han gör om till en mu­sik­stu­dio. Han ska­kar.

– Det är ing­en fa­ra! Jag fry­ser lätt, sä­ger han och skrat­tar.

Han gick på Möl­le­vägs­sko­lan och se­dan på Tång­a­sko­lan. Men det var in­te för ho­nom. Han kal­la­des över­käns­lig. Han fick kon­stant näs­blod. Han svim­ma­de av si­na pa­ni­kång­est­at­tac­ker. Han bör­ja­de skri­va dik­ter – han be­skri­ver en stän­dig jakt på att få ut­tryc­ka det som fanns in­u­ti – men det led­de till än­nu mer ut­an­för­skap och mobb­ning.

NÄR HAN VAR nio år skaf­fa­de han Au­da­ci­ty, ett da­tor­pro­gram man kan spe­la in mu­sik på. Mam­mans gar­de­rob med en mik­ro­fon, da­tor och hör­lu­rar var en plats för ho­nom.

– Jag le­ta­de på in­ter­net­fo­rum ef­ter be­ats. Jag skrev fle­ra lå­tar på sam­ma be­ats som jag la ut ano­nymt. Jag kal­la­de mig för Jiz­zo så att ing­en skul­le få re­da på att det var jag som skrev och rap­pa­de. Ett ame­ri­kanskt fö­re­tag hit­ta­de min mu­sik och vil­le ge ut den.

Jo­han El-khou­ry skol­ka­de sig ige­nom hög­sta­di­et och hop­pa­de av sko­lan helt ef­ter ett för­sök på Ivp­pro­gram­met på gym­na­si­et.

–Det som är häf­tigt är att jag skol­ka­de för att gö­ra mu­sik. Hur har du för­sörjt dig se­dan dess?

– Jag har för­sökt job­ba men det har in­te gått bra alls. Jag för­sök­te job­ba på re­stau­rang men det gick åt hel­ve­te. Det är min pa­ni­kång­est. Jag har levt på so­ci­al­bi­drag, ty­värr. Man vill ju job­ba. Man kan få en käns­la av att folk tror att man är lat. Men de vet in­te att jag har job­bat med mu­sik på hel­tid se­dan jag gick i ni­an. FÖR EN DRYG vec­ka se­dan kom det ett mejl till Hn-re­dak­tio­nen. John Soul släp­per en ny sing­el. Skiv­bo­la­get som står bakom ho­nom är Wo­ah Dad, sam­ma skiv­bo­lag som bland an­nat har Hå­kan Hell­ström, Bob Hund och Ni­co­le Sa­bouné.

Un­der för­ra vec­ko­slu­tet spe­la­de John Soul sin nya sing­el ”Fa­ce­ti­me” på ef­ter­fes­ten till in­vig­ning­en av Hå­kan Hell­ström-ut­ställ­ning­en på Li­se­berg.

–Det var häf­tigt. De sä­ger att Hå­kan Hell­ström är väl­digt svår men han sprang fram till mig och sa: ”tack som fan att du upp­träd­de här, fan va grym du är”. Det kän­des skönt att hö­ra. Man är fal­ken­ber­ga­re och kän­ner att man in­te har kom­mit nå­gon­stans och så får man den kom­men­ta­ren av Hå­kan. Det var skönt, sä­ger Jo­han El-khou­ry.

I DET STO­RA mo­de­ma­ga­si­net Metro Mo­de finns ett mo­de­jobb där John Soul fo­tas i ull­ko­stym­byx­or och blå piké­trö­ja och lä­sar­na upp­ma­nas sno sti­len av ”Sve­ri­ges mix av Dra­ke och The We­ek­nd”.

Det som bör­ja­de i gar­de­ro­ben i Jo­han El-khou­rys mam­mas lä­gen­het tog en vänd­ning när blog­ga­ren Nellie Berntsson såg en av John Souls co­vers på Youtu­be för någ­ra år se­dan. Hon de­la­de hans mu­sik och tip­sa­de en ma­na­ger som ha­de kon­tak­tat hen­ne för even­tu­el­la sam­ar­be­ten, ti­di­ga­re, om ho­nom.

Ma­na­gern, Victo­ria Eke­berg som hit­ta­de Sep­tem­ber när hon var 16 och ar­be­ta­de med hen­ne un­der he­la den in­ter­na­tio­nel­la kar­riä­ren, tog sig an John Soul. Men ef­ter två år av­slu­ta­de de sam­ar­be­tet. Victo­ria Eke­berg ar­be­ta­de mer med pop, vil­ket John Soul in­te vil­le, och hon tog ho­nom till Stock­holm, till events och nya pro­du­cen­ter – vil­ket in­te pas­sa­de kil­len från Falkenberg som be­skrevs som över­käns­lig när han var barn. Victo­ria Eke­berg skic­ka­de i stäl­let vi­da­re Jo­han El-khou­ry till pro­du­cen­ten Jo­nas Qu­ant (Ky­lie Mi­no­gue, Le­o­na Lewis och Pet­ra Marklund bland and­ra). Jo­nas Qu­ant ar­be­tar med skiv­bo­la­get Who­ah Dad.

– Jo­nas nap­pa­de. Han lyss­na­de på mi­na gre­jer och tyck­te att det var skit­fett. Någ­ra från Wo­ah Dad kom fak­tiskt ner till Falkenberg. Det trod­de in­te jag. Vi ha­de ett mö­te på An­nas Bak­gård, sä­ger Jo­han Elk­hou­ry.

Fal­ken­bergsar­tis­ten, som har job­bat se­dan han slu­ta­de ni­an, har änt­li­gen fått ett er­kän­nan­de. Och skiv­bo­la­get står bakom stu­di­on som byggs upp i ga­ra­get på Gju­te­ri­et.

– Jag är bå­de låt­skri­va­re, producent och artist för skiv­bo­la­get. Jag job­bar re­dan med en artist, en tret­ton­å­ring, hon är sjukt lo­van­de. Du kom­mer ald­rig tro att hon är så ung.

AR­TIS­TEN, CHAYENNE, vi­sar sig va­ra hans sys­ters dot­ter. Jo­han El-khou­ry skrat­tar igen.

– Det är där­för min stu­dio he­ter Soul Fa­mily. Vi är många som job­bar med mu­sik. Det var jag och min sys­ter Maya, Chay­en­nes mam­ma, som kom på stu­di­o­kon­cep­tet. Jag gjor­de Chay­en­nes förs­ta sing­el ”Fi­re Rain” som hon spe­la­de in när hon var tio.

Han sät­ter på lå­ten på sin te­le­fon. Her­re­gud, hon lå­ter som en bland­ning mel­lan Za­ra Lars­son och Ri­han­na? – Jag vet! Och här var hon ba­ra tio. När Jo­han El-khou­ry för­kla­rar nå­got, som hur det gick till när de spe­la­de in den här lå­ten, gör han det of­ta med mu­sik. Han sjung­er en me­lo­dislinga el­ler spe­lar på ett fik­tivt pi­a­no. Många har tragg­lat no­ter i år på kom­mu­na­la mu­sik­sko­lor ut­an an­ty­dan till mu­si­ka­li­tet. Här är det up­pen­bart tvärtom. In­te en sång­lek­tion – inga no­ter.

– NÄR JAG gör mi­na pro­duk­tio­ner sät­ter jag hän­der­na på pi­a­not och det kom­mer. Det lå­ter skit­kons­tigt – jag kan in­te mu­sik­te­o­ri, jag kan ingen­ting. När jag sit­ter där och spe­lar får jag en käns­la: ”du ska tryc­ka där och där”. Jag vill in­te pro­vo­ce­ra nå­gon, men jag är kris­ten och jag tror att det kom­mer från Gud. På nå­got kons­tigt sätt kan jag spe­la al­la in­stru­ment jag har tes­tat.

För många fal­ken­ber­ga­re är John Soul känd som ”han med lå­ten El­la Bai­la”.

– Den lå­ten är skit­cool. Jag satt un­der press nat­ten fö­re ett upp­trä­dan­de på Ru­by Red. Jag tänk­te på min dot­ter och skrev den på fem mi­nu­ter.

I dag är lå­ten ned­ploc­kad från Youtu­be.

– Vi har ta­git bort allt som har le­gat ute på nä­tet. Vi ska bör­ja om. Jag kan änt­li­gen for­ma det sound jag vill ha. Jag har gjort allt möj­ligt ti­di­ga­re och det har va­rit för­vir­ran­de. Nu vet jag – jag är RNB.

STU­DI­ON SOUL FA­MILY växer fram. Här ska fin­nas en in­spel­nings­stu­dio, en li­ten fo­tostu­dio och en stor tv för att tit­ta på de eg­na mu­sik­vi­de­or­na. Dot­tern Elis­sa, som han fick när han var 16, bor med ho­nom på hel­tid.

– Det är svårt att va­ra hel­tids­pap­pa, men un­der­bart. Många tror att man mås­te va­ra re­do, för­be­redd, in­nan man får barn men det var tvärtom för mig. Jag blev re­do, gjor­de mig av med fel um­gänge och bör­ja­de sat­sa hel­hjär­tat på mu­si­ken, ef­ter att hon kom. Vad vill du nu?

– Jag vill bi en in­ter­na­tio­nell artist. Och jag vill skri­va lå­tar till al­la de störs­ta. Jag vill även skri­va för de mins­ta, hjäl­pa dem upp.

HAN TAR UPP sys­ter­dot­tern Chayenne Cha­na­jam­nong som ex­em­pel.

– Jag ha­de kun­nat job­ba hel­hjär­tat på min egen kar­riär och kom­mit läng­re, men jag har job­bat med hen­ne. Nu är jag in­ne på låt­skri­van­det och pro­du­ce­ran­det. Men jag glöm­mer ald­rig min egen kar­riär. Jag har ar­be­tat för den he­la min upp­växt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.