To­ve Styr­ke har lagt om kur­sen

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - LYDIA FARRAN-LEE/TT

To­ve Styr­kes för­ra al­bum ”Kid­do” kan ses som en fe­mi­nis­tisk upp­gö­rel­se med hur hon blev be­trak­tad som ung kvinn­lig mu­si­ker ef­ter de­but­skiv­släp­pet. Nu läg­ger hon om kur­sen igen och vill ut­fors­ka kär­lekslå­tar – nå­got hon ti­di­ga­re av­fär­dat som ba­nalt.

To­ve Styr­ke släp­per nya lå­ten ”Say my na­me” ef­ter två års tyst­nad. Om den se­nas­te ti­dens ar­be­te myn­nar ut i ett nytt al­bum vet hon in­te, men det finns fler lå­tar på la­ger.

– Jag har skri­vit he­la ti­den de se­nas­te två åren, sä­ger hon till TT.

TO­VE STYR­KE SLOG ige­nom som mot­vil­lig ”Idol”-del­ta­ga­re 2009 där hon slu­ta­de på en tred­je­plats. Det själv­be­tit­la­de de­bu­tal­bu­met kom året där­på.

Ef­ter två års hårt ar­be­te som följ­de på al­bum­släp­pet val­de To­ve Styr­ke att ta en pa­us och flyt­ta hem till Umeå.

När upp­föl­ja­ren ”Kid­do” väl kom 2015 hyl­la­des den in­ter­na­tio­nellt och mu­sik­tid­ning­en Spin gav hen­ne epi­te­tet ”fe­mi­nis­tisk popdrott­ning.”

Styr­kes scen­s­til ha­de även bli­vit mer osmin­kad och av­slapp­nad.

– Jag vil­le bli till­ta­lad som mu­si­ker och låt­skri­va­re och jag vil­le in­te be­hö­va bry mig om allt runt om­kring – re­la­tio­ner och så­na sa­ker som tje­jer of­ta blir frå­ga­de om. Det var in­te en med­ve­ten hand­ling, det var ba­ra vad jag vil­le – att upp­trä­da i bas­kets­horts och pra­ta om mu­sik i in­ter­vju­er, sä­ger hon. Och skill­na­den var märk­bar. To­ve Styr­ke be­skri­ver att hon helt plöts­ligt blev be­mött med mer re­spekt och att folk in­te läng­re tog för gi­vet att det var nå­gon an­nan som skrev hen­nes mu­sik.

MED DE NYA lå­tar­na vill hon ut­fors­ka nya ut­tryck och kär­lekslå­tar.

– Det finns myc­ket ro­ligt där, så nu när jag har bör­jat ”vän­da om” igen ska det bli spän­nan­de att se om jag kom­mer att fort­sät­ta att få re­le­van­ta frå­gor.

DET NYA LÅTBATTERIET är mju­ka­re, mer av­ska­lat och med fär­re ljud. Om den för­ra skivan var To­ve Styr­kes ut­blick på värl­den är den nya mer in­tro­spek­tiv.

– Ti­di­ga­re har jag in­te va­rit in­tres­se­rad av att skri­va kär­lekslå­tar, det finns så många re­dan, men nu har jag bör­jat in­se var­för folk skri­ver dem – det är ju det in­tres­san­tas­te som finns! Det är typ som att tän­ka på rym­den, det är bort­om mitt för­stånd hur män­ni­skor kan le­va till­sam­mans med tan­ke på hur kom­plexa de är, sä­ger hon.

Bild: EMMA SVENSSON

SKIVAKTUELL. Två år ef­ter hyl­la­de al­bu­met ”Kid­do” är To­ve Styr­ke till­ba­ka med nya lå­tar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.