Öst­lund täv­lar om Guld­pal­men

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - GUN­NAR REHLIN/TT

För förs­ta gång­en på 17 år har Sve­ri­ge en film med chans på Can­nes­fes­ti­va­lens fi­nas­te ut­mär­kel­se Guld­pal­men. Ru­ben Öst­lunds ”The squa­re” är en av de fil­mer som nu lagts till lis­tan över täv­lings­fil­mer. Och re­gis­sö­ren är in­te ovän­tat myc­ket glad.

– Det har va­rit en ner­vös vän­tan. Man byg­ger upp tryc­ket när man vet att de ska se fil­men, och se­dan kom­mer be­fri­el­sen.

RU­BEN ÖST­LUND HAR re­dan del­ta­git med fle­ra fil­mer i Can­nes, se­nast med ”Tu­rist”, som del­tog i si­do­sek­tio­nen Un cer­tain re­gard och där vann ett av pri­ser­na.

Med ”The squa­re” har han re­dan från bör­jat sik­tat på hu­vud­täv­ling­en.

– Jag ha­de in­te tac­kat ja till er­bju­dan­de om att va­ra med i nå­gon an­nan ka­te­go­ri. Jag har käm­pat mig upp till det här, och jag är glad att vi har lyc­kats hål­la oss kal­la i den lång­sik­ti­ga plan vi har haft.

– Vi hål­ler på med någon­ting som är bra och det finns en re­le­vans i det vi syss­lar med. Där­för är det enormt ro­ligt att er­öv­ra en plats i det fi­na rum­met.

Se­nast Sve­ri­ge del­tog i hu­vud­täv­ling­en var år 2000, då Roy An­ders­sons ”Sång­er från and­ra vå­ning­en” vann ju­ryp­ri­set. Öst­lund sä­ger:

– Svens­kan är ju ett li­tet språk, där­för är det ex­tra svårt att slå sig in.

”The squa­re”, som är en sa­tir kring ett konst­pro­jekt, har i hu­vud­rol­ler­na Eli­sa­beth Moss, Do­mi­nic West och Claes Bang. Al­la tre vän­tas kom­ma till Can­nespre­miä­ren.

– Jag tror spe­ci­ellt att Claes Bang kom­mer att få ett stort ge­nom­brott med ”The squa­re”.

ÖST­LUND KLIPPER fort­fa­ran­de sin film, men kom­mer att ”lå­sa” den slut­li­ga ver­sio­nen i slu­tet av den här vec­kan. Men först åker han till USA.

– Jag ska till Or­lan­do för att tit­ta på mi­na dött­rar som är med i che­er­le­a­ding-vm. Jag har job­bat så hårt med fil­men och de har haft myc­ket tå­la­mod med mig, så ett av de vik­ti­gas­te mo­men­ten i pla­ne­ring­en har va­rit att jag skul­le ha tid att åka och se dem.

Bild: CLAUDIO BRESCIANI/TT

KAN FÅ PRIS. Ru­ben Öst­lunds nya film ”The squa­re” täv­lar på årets filmfes­ti­val i Can­nes.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.