Filmfes­ti­val i Båstad stäl­ler in

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

FILM: Lil­la Filmfes­ti­va­len i Båstad stäl­ler in årets fes­ti­val. An­led­ning­en är ett för­säm­rat sam­ar­be­te med bi­o­gra­far­ren­da­torn på den bi­o­graf där fes­ti­va­len bru­kar hål­las. Fes­ti­va­len har i år in­te fått till­gång till de tra­di­tio­nel­la fes­ti­val­da­tu­men i bör­jan av au­gusti, en­ligt ett press­med­de­lan­de.

”Vå­ra konst­när­li­ga am­bi­tio­ner och möj­lig­he­ter att ge­nom­fö­ra fes­ti­va­len har skju­tits i sank, årets in­bjud­na gäs­ter och fil­mer har fått av­bo­kas”, skri­ver sty­rel­sen för för­e­ning­en Film i Båstad samt Lil­la Filmfes­ti­va­lens konst­när­li­ga le­da­re Emma Gray Munt­he och un­der­stry­ker att man hop­pas kom­ma till­ba­ka 2018.

Lil­la Filmfes­ti­va­len i Båstad star­ta­des av re­gis­sö­ren Bo Wi­der­berg 1996. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.