Fak­ta:

To­ve Styr­ke om...

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

”Jag ska till­bringa så myc­ket tid som möj­ligt i stu­di­on och gö­ra klart – kanske en ep el­ler ett al­bum. Jag hop­pas att det blir nå­gon spel­ning ock­så.” ... Sin ”Idol”-med­ver­kan: ”Jag tror att det bäs­ta med ’Idol’ är att man går in i den ’cy­nis­ka väg­gen’, den trå­ki­ga si­dan av bran­schen, di­rekt. Mitt in­tres­se för mu­sik och den si­dan som är själ­va kräng­an­det, de har ing­et med varand­ra att gö­ra. Jag tror att det är skitvik­tigt att ha en krass syn på hur det fun­kar.” ... Skri­van­det: ”För mig är det så sjukt vik­tigt att gång på gång åter­upp­fin­na sig själv och jag tror att det är far­ligt av att fast­na i en bild av vem man är.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.