Till­sam­mans för värl­dens barn

Hallands Nyheter - - Tvguide -

Äk­ta ma­kar­na Renée Ny­berg och Da­vid Hel­le­ni­us le­der ”Värl­dens kväll för al­la barn”. – Vi vill gö­ra allt vi kan för att bi­dra, sä­ger Renée Ny­berg.

FN:S barn­fond Uni­cef ar­be­tar för att för­verk­li­ga barns rät­tig­he­ter. På ga­lan var­vas ar­tistupp­trä­dan­den med kän­di­sars re­se­be­rät­tel­ser från kris­drab­ba­de om­rå­den. Un­der ga­lan kan tit­tar­na bli världs­för­äld­rar.

– Vi vill för­med­la den vid­ri­ga verk­lig­het som mil­jon­tals män­ni­skor le­ver i. Men vi vill ock­så för­med­la hop­pet, att om vi hjälps åt så gör det skill­nad, sä­ger Renée Ny­berg.

In­för ga­lan re­ser Renée Ny­berg till Kenya. Där be­sö­ker hon ett flyk­ting­lä­ger och ser den aku­ta hung­ers­nö­den.

– Att re­sa är väl­digt vik­tigt för tro­vär­dig­he­ten och för min egen skull. Jag vill se hur det är på plats.

Emi­lie Tör­nqvist

Foto: Pär Bäck­strand/tv4

Pa­ret Renée Ny­berg och Da­vid Hel­le­ni­us le­der väl­gö­ren­hets­ga­lan till­sam­mans.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.