Fak­ta:

Förs­ta maj i Varberg

Hallands Nyheter - - Varberg -

So­ci­al­de­mo­kra­ter­na

* Sam­las kloc­kan 10 vid Fol­kets hus. Tå­get av­går kloc­kan 10.30. Ef­ter det blir det mö­te på So­ci­e­tén.

* Hu­vud­pa­roll: ”Den svens­ka mo­del­len ska ut­veck­las, in­te av­veck­las”.

* Ta­la­re: Dan Gabri­els­son (ord­fö­ran­de för Lo-di­strik­tet Västsve­ri­ge), Li­se­lot­te Ben­ski­öld och Ja­na Nils­son (So­ci­al­de­mo­kra­ter­na Varberg), An­ton Karls­son (SSU).

* Un­der­håll­ning: Nej.

Väns­ter­par­ti­et

* Sam­las i Brunns­par­ken kloc­kan 10.30. * Hu­vud­pa­roll: ”Det är vår tur nu” * Ta­la­re: Maj Karls­son (riks­dags­le­da­mot från Gö­te­borg), Lars-åke Er­lands­son, med fle­ra.

* Un­der­håll­ning: Tru­ba­du­ren Ole Moe.

Kom­mu­nis­tis­ka Par­ti­et

* Sam­las i Brunns­par­ken kloc­kan 12. * Hu­vud­pa­roll: ”För ar­be­te, trygg­het och so­ci­a­lism i Sve­ri­ge och i Varberg”.

* Ta­la­re: Hil­da Al­va­ra­do (un­der­skö­ters­ka in­om om­sor­gen), Bengt Jo­hans­son (ord­fö­ran­de Kom­mu­nis­tis­ka Par­ti­et Varberg), med fle­ra.

* Un­der­håll­ning: Ved­di­ge Progg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.