Be­gräns­ning av and­ras fri­het

Hallands Nyheter - - Ledare -

För den som ald­rig har fått sin fri­het be­grän­sad, och in­te lig­ger i fa­ro­zo­nen för det hel­ler, är det lätt att av­fär­da and­ras oro för det­ta som över­dri­ven. Många kvin­nor som på ett el­ler an­nat sätt vis­tas i of­fent­lig­he­ten upp­le­ver så gott som dag­li­gen att män tar sig tolk­nings­fö­re­trä­de för de­ras, och and­ra kvin­nors, er­fa­ren­he­ter. När kvin­nors fri­het på oli­ka sätt be­grän­sas an­ser sig vis­sa män ha rätt att sä­ga att så är det in­te alls. El­ler en klas­si­ker: Istäl­let för att pra­ta om mäns våld mot kvin­nor, som är do­mi­ne­ran­de när det hand­lar om våld i nä­ra re­la­tio­ner, bor­de kvin­nor dis­ku­te­ra kvin­nor som slår män.

Kvin­nor ska hell­re ta upp pro­ble­met med att män är över­re­pre­sen­te­ra­de i själv­mords­sta­tisti­ken, of­ta­re än kvin­nor ut­sätts för vålds­brott (miss­han­del) och att poj­kar hal­kar ef­ter i sko­lan. Ald­rig nå­gon­sin är det män som grupp el­ler in­di­vi­der som har an­svar att bå­de upp­märk­sam­ma och ar­be­ta för lös­ning­ar av des­sa pro­blem.

Li­ka lätt bru­kar vitt­nes­mål om hot och hat mot kvin­nor av­fär­das. Man me­nar att de över­dri­ver, in­te har nå­gon hu­mor el­ler är helt en­kelt är ra­bi­a­ta les­bis­ka fe­mi­nis­ter som ha­tar män.

Där­för är det vik­tigt att pra­ta klar­text om vad kvin­no­ha­tet hand­lar om och hur det ser ut.

HANDBOLLSSPELAREN LINNÉA CLAESON, 25, och ar­tis­ten Za­ra Lars­son, 19, är två kän­da unga kvin­nor som har valt att vi­sa upp vad de ut­sätts för i fram­för allt so­ci­a­la me­di­er. Näs­tan all­tid hand­lar det om tyd­li­ga sex­u­el­la an­spel­ning­ar och hot om sex­u­ellt våld.

Linnéa Claeson har som tak­tik valt att hänga ut män­nen som tra­kas­se­rar hen­ne. An­ting­en i si­na eg­na ka­na­ler el­ler genom att skic­ka de bil­der och kom­men­ta­rer hon får till av­sän­da­rens mam­ma el­ler sys­kon. Ett myc­ket ef­fek­tivt sätt att få stopp på det men ock­så få av­sän­da­ren att fat­ta vad han hål­ler på med.

Att stän­digt va­ra med­ve­ten om att det kan lig­ga fullt med bil­der av man­li­ga köns­or­gan i ens in­korg, el­ler lä­sa kom­men­ta­rer som vi­sar att av­sän­da­ren har koll på en och be­rät­tar vad han skul­le vil­ja gö­ra med en, det är att få sin fri­het kraf­tigt be­sku­ren.

Det­ta är nå­got som ock­så många jour­na­lis­ter och pri­vat­per­so­ner som of­fent­ligt tar ställ­ning mot kvin­no­hat, ra­sism, na­zism och främ­lings­fi­ent­lig­het ut­sätts för. På se­na­re tid har även ha­tet från våldsväns­tern mot bor­ger­li­ga de­bat­tö­rer upp­märk­sam­mats.

UTTALADE HOT ÄR brotts­li­ga och kan lag­fö­ras. Men man und­rar hur myc­ket som ska till när in­te ens 40 do­ku­men­te­ra­de döds­hot un­der en och sam­ma dag av en per­son, som age­rar öp­pet med namn, får po­li­sen att age­ra. Det­ta hän­de ny­li­gen jour­na­lis­ten Hen­rik Jo­hans­son, en av per­so­ner­na bakom ”In­te ra­sist, men...”.

Dis­kus­sio­nen på­går ock­så om möj­lig­he­ter att ne­ka till­trä­de för na­zis­tis­ka grup­pe­ring­ar i sam­band med bok­mäs­san och Al­me­dals­vec­kan. De­ras rätt att ytt­ra sig och del­ta i des­sa sam­tal vär­nas och får till följd att al­la de som är fö­re­mål för de­ras ”po­li­tik” får si­na möj­lig­he­ter att del­ta i sam­ma sam­tal kraf­tigt be­grän­sa­de.

Vems fri­het väger tyngst?

EVA BOFRIDE Cen­ter­pres­sens Ny­hets­by­rå

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.