Var lig­ger lands­byg­den?

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

LANDSBYGD. Vå­ra po­li­ti­ker hål­ler lands­byg­den kär – spe­ci­ellt i val­ti­der. Det ska sat­sas och byg­gas, rustas och in­ve­ste­ras. Män­ni­skor som bor där ska ha sam­ma till­gång till in­fra­struk­tur, kom­mu­ni­ka­tion, fi­ber, sko­la och fri­tids­ak­ti­vi­te­ter som res­ten av in­vå­nar­na i lan­det. Men frå­gan är var den lands­byg­den som po­li­ti­ker­na pra­tar om lig­ger?

OM­KRING 35 PROCENT av lan­dets in­vå­na­re bor i dag på det som po­li­ti­ker­na kal­lar lands­byg­den – jag är en av dem. Jag till­hör den lil­la ska­ran av drygt 900 bo­en­de i fis­ke­sam­häl­let Glom­men ut­an­för Fal­ken­berg. Trots att vårt lil­la sam­häl­le de­fi­nie­ras som landsbygd, tror jag in­te att det är vår plats på jor­den som po­li­ti­ker­na hän­vi­sar till när de pra­tar om lands­byg­den. Här har vi näm­li­gen in­te sett rö­ken av va­re sig sats­ning­ar el­ler stöd, för­u­tom att vi har bli­vit lo­va­de en id­rotts­hall nå­gon gång i fram­ti­den.

I bör­jan av året le­ve­re­ra­de den par­la­men­ta­ris­ka gles­bygds­kom­mit­tén sitt slut­be­tän­kan­de och vår lands­bygds­mi­nis­ter Sven Erik Bucht pre­sen­te­ra­de stolt kom­mit­téns sum­me­ring. Bland an­nat stod det att lä­sa:

”Män­ni­skor som ver­kar och bor i lands­byg­der­na bi­drar till vårt ge­men­sam­ma sam­hälls­byg­ge och har rätt till go­da lev­nads­vill­kor. Vår mest grund­läg­gan­de ut­gångs­punkt är att lands­byg­der­na ska ges sam­ma för­ut­sätt­ning­ar att ut­veck­las som and­ra de­lar av vårt land och ge dem som ar­be­tar och bor i lands­byg­der­na lik­vär­di­ga för­ut­sätt­ning­ar till ett gott liv.”

Det lå­ter såklart jät­te­bra och in­sikts­fullt, men frå­gan är om in­te ”myc­ket snack och li­te verk­stad”, är en mer verk­lig­hets­ba­se­rad be­skriv­ning av lä­get.

OM ETT ÅR är det dags igen – då kom­mer lands­byg­den åter­i­gen att va­ra på ta­pe­ten. I jakt på nya rös­ter släng­er sig po­li­ti­ker­na med löf­ten till hö­ger och väns­ter om ut­byggd in­fra­struk­tur och nya sats­ning­ar på lands­byg­den. För­hopp­nings­vis hand­lar det om all den landsbygd som fak­tiskt finns på kar­tan i vårt av­långa land och in­te ba­ra ett tomt löf­te un­der någ­ra få må­na­der ett valår. Upp till be­vis, po­li­ti­ker!

Gö­te Jo­hans­son

Glom­men

Bild: EDITH CAMILLA SVENS­SON

GLOM­MEN. Här i Glom­men har vi in­te sett rö­ken av va­re sig sats­ning­ar el­ler stöd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.