Många fång­na i mo­bi­lens värld

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

VARBERG. Jag har ing­et emot mo­bi­ler men många är fång­na i mo­bi­lens värld. Jag var i vår lil­la lands­orts­kyr­ka på af­tons­gud­tjänst i sön­dags, in­te så många be­sö­ka­re men bland dem någ­ra ung­do­mar som skall kon­fir­me­ras i vår. Någ­ra har of­ta nå­gon för­äl­der med sig och det tyc­ker jag är fint.

DET SATT EN ung flic­ka fram­för oss långt in i bän­ken, så hon an­tag­li­gen in­te skul­le sy­nas. Vad är me­ning­en med att gå till kyr­kan och lä­sa för präs­ten som man sa­de på min tid om man in­te tit­tar upp från mo­bi­len nå­gon gång un­der knappt en tim­ma som en af­tons­gud­tjänst va­rar? In­te stäl­la sig upp – in­te så lätt att ve­ta, men man ser ju hur and­ra gör.

Men det är klart att när man in­te lyf­ter blic­ken från mo­bi­len nå­gon gång un­der den­na tid så ser man in­te vad som sker.

SORGLIGT, BEKLÄMMANDE, hon var där för att man skall gå till kyr­kan någ­ra gång­er un­der kon­fir­ma­tions­ti­den. Jag tror in­te hon kun­nat re­do­gö­ra någon­ting för präs­ten om vad det hand­la­de om i kyr­kan den­na sön­dag. Att man in­te kan läg­ga ifrån sig mo­bi­len i cir­ka en tim­mas tid, hur skall det slu­ta? Sorgligt att vi har bli­vit så be­ro­en­de av mo­bi­len. Det­ta var ba­ra ett ex­em­pel finns myc­ket an­nat ock­så.

Kyr­ko­be­sö­ka­re

Bild: ERIK NYLANDER/TT

MOBILKOLL. Det är sorgligt att vi har bli­vit så be­ro­en­de av mo­bi­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.