Vi är för fler stopp på Åsa sta­tion

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

ÅSA. Vi so­ci­al­de­mo­kra­ter är för fler stopp på Åsa sta­tion! Vi har lö­pan­de dis­kus­sio­ner med vå­ra par­ti­kam­ra­ter i Väst­ra Gö­ta­lands­re­gi­o­nen för att hit­ta ge­men­sam­ma lös­ning­ar som möj­lig­gör fler stopp i Åsa. En lös­ning skul­le kun­na va­ra att lå­ta fler väst­tåg tra­fi­ke­ra sträc­kan Varberg-gö­te­borg, med stopp på Åsa sta­tion.

Idag är det väl­digt trångt på ba­nan och ut­bygg­na­den av ba­nan har in­te skett i den takt som vo­re önsk­värd. Ett av pro­ble­men med att mö­ta ef­ter­frå­gan på fler tåg är att ba­nan tra­fi­ke­ras av tåg i oli­ka has­tig­he­ter kom­bi­ne­rat med av­sak­nad av mö­tes samt för­bi­gångs­spår.

Den när­mas­te ti­o­års­pe­ri­o­den står kol­lek­tiv­tra­fi­ken in­för sto­ra ut­ma­ning­ar att kla­ra punkt­lig­he­ten på väst­kust­ba­nan, det­ta på grund av fle­ra pla­ne­ra­de stör­re ar­be­ten de kom­man­de åren. Av den an­led­ning­en är det just nu in­te lämp­ligt att änd­ra stopp­bil­den på Öresunds­tåg.

Det vi so­ci­al­de­mo­kra­ter stäl­ler oss und­ran­de till är de po­pu­lis­tis­ka ut­ta­lan­den om fler stopp på Åsa sta­tion från Tom­my Ryd­felt. Ryd­felt är li­be­ra­ler­nas tyngs­ta po­li­ti­ker i den sty­ran­de ma­jo­ri­te­ten i re­gi­o­nen och har bå­de i re­gi­on­sty­rel­sen och re­gi­on­full­mäk­ti­ge stått bakom be­slu­tet om tra­fik­för­sörj­nings­pro­gram­met som bland an­nat sä­ger att nu­va­ran­de stopp­bild av Öresunds­tåg ska be­hål­las.

Vi so­ci­al­de­mo­kra­ter kom­mer att fort­sät­ta ar­be­ta för fler stopp på Åsa sta­tion, men det ska va­ra stopp som in­te även­ty­rar punkt­lig­he­ten och fun­ge­rar för he­la Hal­land, för det är vår upp­gift som val­da re­gi­on­po­li­ti­ker.

Per Stané Pers­son (S)

vice ord­fö­ran­de Hal­lands­tra­fi­ken Cat­ha­ri­na Berg­horn (S)

sty­rel­se­le­dar­mot Hal­lands­tra­fi­ken Mi­kael De­lin (S)

sty­rel­se­le­dar­mot Hal­lands­tra­fi­ken

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.