Vi be­hö­ver ex­ter­na eta­ble­ring­ar

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

VARBERG. Jag har kun­nat lä­sa i HN att kom­mu­nens po­li­ti­ker in­te vill tillå­ta ex­ter­na eta­ble­ring­ar av livs­me­dels­han­deln. Som jag ser det så vo­re det all­de­les för­träff­ligt om nå­gon kon­kur­re­ran­de ked­ja vill eta­ble­ra sig vid Lind­hov el­ler dess när­het. Varberg väx­er åt al­la håll och kom­mer att växa även norrut. På någ­ra års sikt kom­mer Trön­ninge, Bläs­ham­mar och Nor­ra Näs växa ihop med Varberg. Tyd­li­gen vill kom­mun­led­ning­en ha in al­la des­sa män­ni­skor i Var­bergs cent­rum. Det­ta kom­mer att med­fö­ra stor mil­jöpå­ver­kan av ett ökan­de an­tal bi­lar som skall in i cent­rum och släp­pa ut si­na av­ga­ser. Var skall des­sa par­ke­ra, när man nu för­tä­tar sta­den och be­byg­ger par­ke­rings­plat­ser. Man skul­le lätt kun­na miss­tän­ka att po­li­ti­ker­na in­te vill ut­sät­ta de eta­ble­ra­de livs­me­dels­ked­jor­na för kon­kur­rens. Men så kan det väl in­te va­ra?

Om man in­te vill ha ex­ter­na eta­ble­ring­ar, var­för tillät man då eta­ble­ring­en av Coop på Bre­a­red? Det är väl verk­li­gen en ex­tern eta­ble­ring. Åke Nor­din

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.